ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖУЮ

(рішення сесії Баришівської

селищної ради № _24-02-07_

від __12___01___2019

Голова селищної ради

_____________О.П.Вареніченко

СТАТУТ

ПЕРЕМОЗЬКОГО

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І – ІІІ СТУПЕНІВ – ДИТЯЧИЙ САДОК»

БАРИШІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(нова редакція)

с.Перемога

Баришівський район

Київська область

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Перемозький навчально-виховний комплекс «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області (далі – навчально-виховний комплекс) створено на підставі рішення Баришівської районної ради від 12 січня 2019 року № 24-02-07.

Скорочена назва – Перемозький НВК.

Знаходиться у спільній власності сіл, селища Баришівського району Київської області.

1.2. Юридична адреса навчально-виховного комлексу:

07510, вул. Старокиївська, 8, с. Перемога, Баришівський район, Київська область.

1.3.Засновником навчально-виховного комплексу є Баришівська селищна рада.

1.4. Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778, Положенням про дошкільний навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів від 12 березня 2003 року № 305 із внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1204, Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 року № 305 із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 768 (768-2010-п), рішеннями центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власним Статутом та інших відповідних нормативних документів, затверджених МОН України, які діють на території України.

1.5. НВК є юридичною особою, має печатку, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, рахунки в установах.

1.6. Головною метою НВК є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти та повної загальної середньої освіти.

1.7.Основними завданнями НВК є:

- формування і розвиток соціально-зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для різнобічного розвитку дитини дошкільного віку, учня, формування гармонійної особистості, збереження та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я;

- формування основних норм загальнолюдської моралі;

- створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та повної загальної середньої освіти в обсязі Базового компонента дошкільної та Державних стандартів загальної середньої освіти, розвитку їх творчих здібностей і нахилів, потреби і вміння самовдосконалюватися;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

- формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

- здійснення соціально – педагогічного патронату, взаємодія з сім'єю.

1.8. Навчально-виховний комплекс самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах компетенції, передбаченої чинним законодавством та власним Статутом.

1.9. Навчально-виховний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію основних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів;

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази;

- здійснення інших повноважень відповідно до Статуту.

1.10. Взаємовідносини між навчально-виховним комплексом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. В навчально-виховному комплексі мовою навчання визначено українську мову, може запроваджуватися поглиблене вичення окремих предметів у середній та старшій школі, профільне навчання у старшій школі.

1.12. Навчально-виховний комплекс має право:

- користуватися пільгами, що передбачені державою;

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- мати в своєму складі класи з поглибленим вивченням окремих предметів;

- з урахуванням освітніх потреб учнів, кадрових можливостей, матеріальної та навчальної бази, соціокультурного і виробничого середовища, перспектив здобуття подальшої освіти, визначати профілі навчання у старшій школі за одним або кількома напрямами;

- спільно з навчальними закладами різних рівнів акредитації, їх кафедрами або філіалами, науково-дослідницькими інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- проводити інноваційну діяльність;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- організовувати оздоровлення дітей дошкільного віку та учнів;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;

- взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначається угодами, що укладені між ними;

- встановлювати форми для дітей дошкільного віку та учнів;

- надавати платні освітні, культурно-оздоровчі послуги, діючи на підставі Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», постанови Кабінету Міністрів України від 27. 08. 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форм власності» (зі змінами № 939 від 12.10.2010, № 575 від 01.06.2011, № 801 від 15.08.2012, № 1056 від 07.11.2012);

- об’єднувати на підставі спеціальних угод свою діяльність з діяльністю інших підприємств, установ і організацій як в Україні, так і за її межами.

1.13. Медичне обслуговування дітей дошкільного віку, учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Баришівською центральною районною лікарнею та Перемозькою медамбулаторією загальної практики сімейної медицини Баришівського району Київської області. Медична сестра здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартування, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування;

1.14.У Перемозькому НВК створюються та можуть функціонувати методичні об’єднання: вчителів початкових класів та вихователів дошкільного підрозділу, класних керівників, вчителів природничо-математичного циклу предметів, вчителів гуманітарного циклу предметів, школа молодого вчителя, творчі групи вчителів.

1.15. З метою здійснення профорієнтаційної роботи, профільного, трудового та професійного навчання НВК може направляти учнів старшої школи до Баришівського міжшкільного навчально-виробничого комбінату. При цьому узгоджується порядок спільної роботи, розклад занять, навчальне

навантаження. НВК бере участь у комплектуванні груп, здійснює систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять у МНВК, за їх успішністю.

ІІ. КОМПЛЕКТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

2.1. Навчально-виховний комплекс створюється з двох підрозділів – дошкільного та шкільного за рішенням навчальних закладів, що виявили бажання його створити.

Дошкільний підрозділ забезпечує належний рівень дошкільної освіти дітей віком від двох до шести (семи) років відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

Навчально-виховний комплекс може мати певну спеціалізацію (художньо-естетичну, вивчення іноземних мов, спортивно-оздоровчу, суспільну, гуманітарну тощо).

2.2. Навчально-виховний комплекс може входити до складу об’єднання (комплексу) з іншими навчальними закладами.

2.3. Дошкільний підрозділ може мати групи з денним та короткотривалим (до 4 годин утримання) режимом перебування дітей, що визначається управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації.

2.4. Наповнюваність груп дітьми повинна відповідати чинним нормативним документам про дошкільну освіту.

2.5. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених МОН України за погодженням з Мінфіном, відповідно до поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення навчально-виховного процесу.

2.6. Прийом дітей дошкільного віку до навчально-виховного комплексу здійснюється на безконкурсній основі, як правило, відповідно до території обслуговування з 3-х років (якщо діти підготовлені, то приймаються, як виняток, віком 2 роки 6 місяців) протягом календарного року. До першого класу шкільного підрозділу переводяться діти, як правило, із шести років.

2.7. Зарахування дітей дошкільного віку та учнів до навчально-виховного комплексу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), або направлень відповідних органів управління освітою, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей дошкільного віку та тих, які вступають до першого класу), документів на встановлення батьківської плати; та на підставі складання договору (угоди) між дошкільним навчальним закладом та батьками.

2.8. За дитиною зберігається місце у дошкільному підрозділі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.9. Відрахування дітей із дошкільного підрозділу НВК може здійснюватися:

- за бажанням батьків, або осіб, що їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців. Адміністрація повинна надіслати письмове повідомлення батькам дитини, або особам, які їх замінюють про відрахування дитини не пізніше, як за місяць до відрахування. Забороняється безпідставне відрахування дитини з дошкільного підрозділу навчально-виховного комплексу.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття повної загальної середньої освіти батьки або особи, які їх замінюють, подають до закладу заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує зарахування дитини до іншого навчального закладу.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зараховуються до НВК відповідно законодавства та міжнародних договорів.

2.10. У навчально-виховному комплексі для учнів 1-4 класів за бажанням учнів, їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних кадрів, обслуговуючого персоналу можуть створюватися групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей з них здійснюється наказом директора на підставі заяви батьків, або осіб які їх замінюють.

2.11. На підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють) дозволяється відпускати дітей з дошкільної різновікової групи та групи продовженого дня у зручний для батьків час.

2.12. Навчально-виховний комплекс проводить свою діяльність відповідно до перспективного та річного планів роботи. Річний план роботи складається на поточний навчальний рік і оздоровчий період для дошкільного підрозділу, затверджується Радою навчального закладу. План роботи навчально-виховного комплексу на оздоровчий період погоджується з відповідними контролюючими органами.

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку.

2.13. Навчально-виховний процес у дошкільному підрозділі навчально-виховного комплексу здійснюється за програмами розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку, затвердженими МОН України, у шкільному – регламентується робочим навчальним планом, складеним на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених МОН України з конкретизацією варіативної складової і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план погоджується Радою НВК і затверджується управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. У вигляді додатків до нього додаються:

- розклад уроків;

- розклад індивідуальних та факультативних занять;

- структура роботи;

- щоденний та річний режими роботи навчально-виховного комплексу.

2.14. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес за груповою та індивідуальною формами навчання, денною формою навчання, а на другому-третьому ступенях для осіб, які працюють і бажають здобути загальну середню освіту створюється заочний консультпункт при закладі. Бажаючим надається право і створюються умови для індивідуального навчання, прискореного закінчення закладу освіти, проходження державної підсумкової атестації екстерном.

2.15. НВК працює за навчальним програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф МОН України, і забезпечує виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники НВК самостійно обирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів. Щорічно, до 1 вересня директором навчально-виховного комплексу затверджується перелік навчальних видань, що будуть

використовуватись у навчально-виховному процесі, в тому числі й тих, які заплановано придбати за позабюджетні кошти.

2.16. Навчально-виховний комплекс здійснює навчально-виховний процес українською мовою навчання.

2.17. У навчально-виховному комплексі встановлено для вихованців дитячого садка – триразове харчування, учнів 1 – 4 класів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів із малозабезпечених сімей та дітей учасників АТО (на підставі відповідних документів), учнів 5 –11 класів – одноразовий режим харчування (обід).

Закупівля продуктів харчування здійснюється за рахунок коштів державного, районного та місцевого бюджетів, спонсорських коштів, окрім того, надають допомогу батьки, місцеві підприємства та організації. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією став, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотриманням термінів реалізації продуктів покладається на медичного працівника та керівника навчально-виховного комплексу.

2.18. У навчально-виховному комплексі організовується відповідно до віку, статі, фізичних особливостей і стану здоров’я дітей самообслуговування.

Робота із самообслуговування проводиться за участю вчителів, класних керівників, завідуючих кабінетами.

Головними напрямками роботи із самообслуговування є:

- запобігання забрудненню земельної ділянки та навчально-побутовихприміщень;

- очищення земельної ділянки та навчально-побутових приміщень від забруднення;

- чергування у закладі (згідно складеного графіка).

У процесі самообслуговування учні 5-11 класів виконують:

- прибирання класів, кабінетів, лабораторій наприкінці кожного дня;

- генеральне прибирання класів, лабораторій кожного тижня і місяця.

Учні 2-4 класів беруть участь у прибиранні території закладу, доглядають за квітами.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Навчально-виховний комплекс планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, календарного, місячного плану. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчально-виховного закладу, визначаються перспективи його розвитку.

План роботи затверджується Радою НВК.

3.2. Структура навчального року, а також тижневе навантаження дітей дошкільного віку та учнів встановлюється в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом. Відповідно до ст. 16 Законів України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» навчальний рік починається з 1 вересня Днем знань і закінчується у дошкільному підрозділі 30 червня, у 1 – 4 класах - 31 травня, у 5 – 11 класах, включаючи проведення навчальних екскурсій, навчально-виробничої практики та підсумкового оцінювання, не пізніше 1 липня.

З 1 червня по 30 червня (оздоровчий період) проводиться оздоровлення дітей у шкільному підрозділі. У дошкільному підрозділі оздоровчий період – з 1 липня до 31 серпня.

Навчальний рік поділяється на семестри:

І семестр: з 1 вересня – не пізніше 29 грудня;

ІІ семестр: не раніше 10 січня - 31 травня.

3.3. Зміст навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки № 615 від 22.05.2012 року; Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року щодо забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти, відповідно до програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», що затверджена Міністерством освіти і науки України (лист 1/11-11601 від 09.12.11).

3.4. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється, крім випадків передбачених законодавством України.

3.5. За погодженням з управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації та відповідними контролюючими органами, з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.

3.6. Тривалість уроків у навчально-виховному комплексі становить:

- у першому класі – 35 хвилин;

- у других-четвертих класах – 40 хвилин;

- у п’ятих – одинадцятих класах – 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодження із управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації та відповідними контролюючими органами.

3.7. Щоденна кількість і послідовність занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до Державних санітарних правил та норм, погоджується Радою навчально-виховного комплексу та затверджується директором НВК.

3.8. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. У 1-му класі домашні завдання не задаються. Обсяг домашніх завдань має бути таким, щоб витрати часу на їх виконання не перевищували:

- у 2-му класі – 45 хвилин;

- у 3-му класі – 1 година 10 хвилин;

- у 4-му класі – 1 година 30 хвилин;

- у 5-6-х класах – 2 години 30 хвилин;

- у 7-9-х класах – 3 години;

- у 10-11-х класах – 4 години;

- у 2-4-х класах домашні завдання не задаються на вихідні й святкові дні.

3.9. У навчально-виховному комплексі визначення рівня навчальних досягнень учнів здійснюються відповідно до діючої 12-бальної системи оцінювання досягнень учнів у навчанні. У першому класі та другому класі (І семестр) дається словесна оцінка навчальних досягнень учнів. У документі про освіту (табель успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, державну підсумкову атестацію. Протягом навчального року кожним педагогічним працівником (вчителем) здійснюється тематичний облік знань умінь і навичок учнів.

3.10. Результати семестрового, річного (підсумкового) оцінювання, державної підсумкової атестації доводяться до відома учнів та їх батьків класним керівником або головою атестаційної комісії.

3.11. Порядок переведення і випуск учнів навчально-виховного комплексу визначається «Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу» зареєстрованого у Міністерстві юстиції 30.07.2015 за № 924/27369.

3.12. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається «Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547. В окремих випадках учні за станом здоров'я можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН та МОЗ України.

3.13. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмовий матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями районної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах або навчатися в НВК за інклюзивною формою або індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

3.14. Учням, які закінчили певний ступінь навчання у школі навчально-виховного комплексу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

3.15. За відмінні успіхи в навчанні учні 2 – 8-х, 10-х класів можуть нагороджуватися похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», а випускники школи III ступеня – похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», медалями – золотою «За високі досягнення у навчанні» або срібною «За досягнення у навчанні».

3.16. Випускникам, які закінчили 9 клас основної школи з навчальними досягненнями високого рівня (10,11,12 балів) за семестри, рік та державну підсумкову атестацію, видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

3.17. Учням, які нагороджені золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні», видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою.

Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

3.18. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

3.19. За успіхи у навчанні для учнів встановлюються форми морального і матеріального заохочення в межах коштів, передбачених на згадані цілі.

3.20.Виховання дошкільників, учнів у навчально-виховному комплексі здійснюється в процесі урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними. Цілі виховного процесу в навчально-виховному комплексі визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України, законах та інших нормативно-правових актах України.

3.21. У навчально-виховному комплексі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

3.22. Примусове залучення учнів навчально-виховного комплексу до вступу в будь-яке об’єднання громадян, релігійних організацій і воєнізованих формувань забороняється;

3.23. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку, правил для учнів та Статуту НВК.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до вихованців та учнів забороняється.

IV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу в НВК є: діти дошкільного віку, учні, керівник закладу, заступники керівника, педагогічні працівники, медичний працівник, помічники вихователів, батьки або особи, які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії, бібліотекар інші спеціалісти.

4.2. Права та обов’язки дітей дошкільного віку, учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинними законодавством та цим Статутом.

4.3. Діти дошкільного віку та учні мають право на:

- доступність і безоплатність дошкільної та повної загальної середньої освіти у НВК;

- безпечні та нешкідливі для їх здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди їх здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю, а також фізичного та психічного насильства, приниження їх гідності;

- здоровий спосіб життя;

- обрання форми навчання, факультативів, спецкурсів, позакласних та позашкільних занять;

- вибір певного закладу, профільного напряму;

- користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-розвивальною, побутовою, оздоровчою базами навчально-виховного комплексу;

- доступ до інформації з усіх галузей знань;

- участь у різних видах науково-дослідної, експериментальної, конструкторської та інших видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисто або через своїх представників брати участь у громадському самоврядуванні навчально-виховного комплексу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля;

- безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- володіння інформацією щодо оцінки своїх знань, навичок;

- завчасне повідомлення про строки і обсяги письмових та контрольних робіт;

- об’єднання в самостійні молодіжні та дитячі громадські організації, метою яких є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, соціальне становлення як повноправних членів суспільства за умови, що їх діяльність не суперечить Конституції України, Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», не порушує громадський порядок, безпеку держави, прав і свободи інших осіб, не шкодить моралі та здоров’ю дітей і інших громадян;

- звернення до органів шкільного самоврядування, керівника навчально-виховного комплексу, класного керівника із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення;

- отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

- перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин робочого начального плану;

- повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

- захист від будь-яких форм експлуатації психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

4.4. Діти дошкільного віку та учні зобов’язані:

- дотримуватись вимог Статуту, Правил внутрішнього трудового розпорядку, Правил для учнів і виконання розпорядження, вказівки директора навчально-виховного комплексу, класних керівників, педагогічних працівників, представників органів самоврядування;

- систематично і глибоко оволодівати знаннями і вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти та Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- бережно ставитись до державного, громадського, особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дбати про власну гігієну та охайний зовнішній вигляд;

- проходити медичні огляди відповідно до Державних санітарних правил і норм;

- брати посильну участь у самообслуговуванні та різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством з урахуванням їх віку;

- носити шкільну форму чорного кольору, для хлопців: брюки, піджак; для дівчат: спідниця або брюки, сарафан, піджак;

- дотримуватись законодавства, моральних та етичних норм;

- відшкодовувати нанесені ними матеріальні збитки навчально-виховному комплексу.

4.5. Педагогічними працівниками НВК можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належну професійну практичну підготовку, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати покладені на них професійні обов’язки.

4.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Педагогічні працівники приймаються на роботу та звільняються управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації.

4.7. Педагогічні працівники мають право:

- на самостійний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів

роботи не шкідливих для здоров’я дітей дошкільного віку та учнів;

- брати участь у роботі органів самоврядування навчально-виховного

комплексу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах

тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, інноваційну, пошукову роботи;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи навчально-виховного комплексу;

- на соціальне, житлово-побутове та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднатися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- на ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку їх роботи, надання своїх пояснень;

- на отримання інформації нормативно-правового і організаційно-методичного характеру;

- на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, що передбачені законом;

- на позачергову атестацію щодо отримання відповідної категорії і педагогічного звання;

- на щорічну основну та додаткові відпустки згідно чинного законодавства;

- на отримання щорічної грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків;

- на отримання щорічної грошової допомоги на оздоровлення;

- одержувати компенсації при втраті роботи у зв’язку із змінами організації роботи закладу;

- мати один методичний день при наявності тижневого навантаження менше 18 годин;

- на отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років;

- на заохочення (відзначення) за досягнення високих результатів у навчально-виховній роботі з дітьми. Форми і види заохочення (відзначення) регулюються законодавством України.

- на інші права, що не суперечать законодавству України.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

- виконувати Статут навчального закладу, правила і режим внутрішнього

трудового розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі;

- поважати гідність дитини та її батьків, колег по роботі;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, інших шкідливих речовин;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні Базового компонента дошкільної освіти та Державних стандартів загальної середньої освіти;

- сприяти розвиткові інтересів, нахилів та здібностей дітей дошкільного віку та учнів;

- особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, до її державного і соціального устрою, бережливе ставлення до навколишнього середовища;

- вести в установленому порядку документацію, здійснювати поточний контроль за відвідуванням і навчальними досягненнями учнів;

- своєчасно подавати керівнику загальноосвітнього навчального закладу звітні дані;

- допускати у визначеному порядку на заняття представників керівництва закладу з метою контролювання й оцінювання їхньої діяльності;

- заміняти на заняттях тимчасово відсутніх педагогічних працівників згідно з розпорядженням керівника загальноосвітнього навчального закладу;

- підтримувати постійний зв’язок з батьками дітей дошкільного віку та учнів;

- відшкодовувати збитки, завдані навчальному закладу чи учасникам навчально-виховного процесу у зв’язку з виконанням або, навпаки, невиконанням своїх обов’язків в порядку і межах, визначених чинним законодавством;

- виконувати рішення, прийняті органами громадського самоврядування закладу освіти, накази і розпорядження керівника загальноосвітнього навчального закладу, органів державного управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради, різних формах індивідуальної,колективної та методичної роботи;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України,

доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника навчального закладу;

- готувати учнів до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами.

4.9. Інші працівники приймаються на роботу та звільняються керівником НВК.

4.10. Всі працівники навчально-виховного комплексу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди та мають особисті медичні книжки єдиного зразка, які зберігаються у медичної сестри навчально-виховного комплексу.

4.11. Педагогічні працівники навчально-виховного комплексу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого МОН України.

4.12. Усі працівники навчально-виховного комплексу повинні дотримуватися норм охорони праці, техніки безпеки, протипожежного захисту, забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Оперативно повідомляти керівника навчально-виховного комплексу про кожен нещасний випадок, вживати заходів щодо надання першої долікарняної допомоги.

4.13. Працівники навчально-виховного комплексу, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього трудового розпорядку, не виконують посадових обов’язків, умови трудового договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

4.14. Права і обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та Правилами внутрішнього трудового розпорядку НВК

4.15. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою, керівника НВК і органів громадського самоврядування з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- брати участь в покращенні організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази закладу;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності НВК;

- на інші права, що не суперечать законодавству України.

4.16. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітьми старшого дошкільного віку, учнями – повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дитини, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної і рідної мов; культури, сім’ї, повагу до національних, історичних, культурних цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в навчально-виховному комплексі у встановленому порядку;

- своєчасно повідомляти навчально-виховний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- надавати допомогу в ремонті приміщень навчально-виховного комплексу;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- виконувати інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

4.17. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмежень законних інтересів дитини на охорону здоров’я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов’язків відповідно до чинного законодавства.

4.18. У разі невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, навчально-виховний комплекс може порушити клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі про позбавлення їх батьківських прав.

4.19. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчально-виховного комплексу;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчально-виховного комплексу;

- проводити консультації для працівників навчально-виховного комплексу;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.20. Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися Статуту навчально-виховного комплексу, виконувати рішення органів громадського самоврядування, накази та розпорядження керівника навчально-виховного комплексу з питань організації навчально-виховного процесу;

- дотримуватися етики поведінки та моралі;

- захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя;

- попереджати про шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ КОМПЛЕКСОМ

5.1. Управління навчально-виховним комплексом здійснюється управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Безпосереднє керівництво навчально-виховного комплексу здійснює його директор.

Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому МОН України.

Директор навчально-виховного комплексу та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської РДА згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Директор навчально-виховного комплексу:

- здійснює керівництво трудовим колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес, здійснює контроль за його діяльністю та результатами, відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства і праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- створює умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед дітьми, учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує Правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов’язки працівників навчально-виховного комплексу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, обов’язкові для всіх учасників навчально-виховного процесу, контролює їх виконання;

- розпоряджається в установленому порядку майном навчально-виховного комплексу і його коштами, відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази навчально-виховного комплексу;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- забезпечує права дітей та учнів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернею, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками в установлений термін обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- приймає на роботу та звільняє з роботи обслуговуючий персонал навчально-виховного комплексу;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям і потребам;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність навчально-виховного комплексу на загальних зборах колективу та батьків або осіб, які їх замінюють.

5.3. Вищим органом громадського самоврядування навчально-виховного комплексу є загальні збори колективу. Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників навчально-виховного комплексу;

- учнів навчально-виховного комплексу ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами;

- батьків – класними батьківськими зборами;

- представників громадськості.

Визначається така кількість делегатів: від працівників НВК – 5 осіб, батьків – 3 особи, учнів – 3 особи, представників громадськості.

Термін їх повноважень становить два роки.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з категорій. Рішення приймається простою більшістю присутніх делегатів.

Загальні збори скликаються не менше одного разу на рік. Право скликати збори мають голова ради навчально-виховного комплексу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчально-виховного комплексу, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду навчально-виховного комплексу, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчально-виховного комплексу;

- затверджують основні напрями вдосконалення діяльності навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші питання навчально-виховного комплексу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності навчально-виховного комплексу.

5.4. У період між загальними зборами діє рада навчально-виховного комплексу.

5.4.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчально-виховного комплексу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління НВК;

- розширення колегіальних форм управління навчально-виховного комплексу;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчально-виховного комплексу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного мікроклімату в навчально-виховному комплексі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання і виховання учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та навчально-виховним комплексом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.4.3. До ради навчально-виховного комплексу обираються пропорційно

представники від педагогічного колективу, учнів (ІІ-ІІІступенів навчання), батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність

визначаються загальними зборами навчально-виховного комплексу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше як на третину.

5.4.4. Рада навчально-виховного комплексу діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада діє за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на рік.

Засідання ради може скликатися її головою, засновником, а також членами ради, якщо за це висловилось не менше третини її складу, директором навчально-виховного комплексу.

Рішення ради приймаються простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

Рішення ради, що не суперечить законодавству України та Статуту навчально-виховного комплексу, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків, осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації навчально-виховного комплексу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчально-виховного комплексу.

5.4.5.Очолює раду навчально-виховного комплексу голова, який

обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор або заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначається радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчально-виховного комплексу, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведення оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.4.6.Рада навчально-виховного комплексу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- затверджує режим роботи навчально-виховного комплексу;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи НВК та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчально-виховного комплексу;

- сприяє формуванню мережі класів та дошкільних груп навчально-виховного комплексу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчально-виховного комплексу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом з педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства, держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій педагогам;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації пропозиції щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі у керівництві

гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу), приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні матеріально-побутових умов вихованців дошкільного підрозділу та учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних фахових видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової дошкільної освіти дітьми 5-річного віку та загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчально-виховного комплексу.

5.5. При навчально-виховному комплексі за рішенням загальних зборів

може створюватися і діяти піклувальна рада.

5.5.1. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконання законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти та для дітей 5-річного віку – обов’язкової дошкільної освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання, навчання і виховання дошкільнят та учнів в навчально-виховному комплексі;

- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-розвивальної та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення дошкільнят, учнів, працівників навчально-виховного комплексу;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників навчально-виховного комплексу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дошкільнят, учнів та навчально-виховного комплексу.

5.5.3.Піклувальна рада формується з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, що входять у освітній округ, окремих громадян, у тому числі іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах навчально-виховного комплексу шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника навчально-виховного комплексу. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.4. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування, добровільності, рівноправності членства, колегіальності ухвалення рішень, гласноcті;

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але не менше ніж чотири рази на рік.Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів. Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів. Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди. Рішення піклувальної ради в семиденний термін доводяться до відома колективу навчально-виховного комплексу, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні із числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

- скликає і координує роботу піклувальної ради;

- готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах, організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.6. Піклувальна рада має право:

- виносити на розгляд виконавчої влади, керівника загальних зборів пропозиції щодо зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-розвиткової та лікувально-оздоровчої бази навчально-виховного комплексу;

- залучати додаткові джерела фінансування для потреб навчально-виховного комплексу;

- вживати заходи щодо зміцнення матеріально-технічної і навчально-виробничої бази, стимулювати творчу працю працівників, учнів навчально-виховного комплексу;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи навчально-виховного комплексу, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;

5.6. Органом батьківського самоврядування в навчально-виховному комплексі є загальні збори батьків. У період між загальними батьківськими зборами діє батьківська рада, яка обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах на початку навчального року.

Термін повноважень батьківської ради визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.

5.6.1. Для ведення систематичної роботи батьківська рада навчально-виховного комплексу обирає зі свого складу голову, заступника та секретаря.

5.6.2. Органом самоврядування батьків дошкільної групи та окремого класу є збори батьків даної групи чи класу. У період між зборами діє батьківський комітет групи чи класу.

5.6.3. Для обговорення і вирішення важливих питань батьківська рада навчально-виховного комплексу скликає збори батьків:

- дошкільної групи та класів – не менше чотирьох разів на рік;

- загальні – не менше двох разів на рік (один раз в семестр).

На зборах дошкільної групи та класних обов’язкова присутність вихователя, класного керівника, а на загальних – директора навчально-виховного комплексу, його заступників, педагога-організатора, соціального педагога, психолога, класних керівників, учителів, кухаря, медичного працівника,

бібліотекаря. У разі необхідності можуть бути скликані батьківські збори класу разом з учнями цього класу.

5.6.4. План роботи батьківської ради узгоджується з директором НВК, батьківським комітетом групи чи класу – з вихователем або класним керівником.

5.6.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором навчально-виховного комплексу і більшістю членів батьківської ради вирішується управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Спірні питання при недосягненні згоди між вихователем чи класним керівником і батьківським комітетом групи чи класу розглядаються на засіданнях батьківської ради навчально-виховного комплексу.

5.6.6. Батьківська рада звітує про свою роботу перед загальними зборами батьків, а батьківські комітети групи чи класу – перед батьківськими зборами групи чи класу в день виборів нового складу ради навчально-виховного комплексу та комітету групи чи класу.

5.6.7. Батьківська рада та батьківські комітети ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах навчально-виховного комплексу і передаються по акту новому складу.

5.7. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчально-виховного комплексу і затверджується управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністрації. Обсяг педагогічного навантаження може бути меншим тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмової згоди педагогічного працівника. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року досукається лише уразі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

5.8. Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган управління – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівники, фізичні особи, які надають освітні послуги за наявності ліцензії, інші спеціалісти. Може входити голова батьківської ради. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

5.8.1. Педагогічна рада:

- оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку виховання і навчання дітей дошкільної групи та школярів;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу, методичного забезпечення, планування та режиму роботи НВК, переведення учнів до наступних класів, видачу документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей, виконання регіональних, обласних та місцевих програм;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності в навчально-виховному комплексі.

- визначає шляхи співпраці навчально-виховного комплексу з сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників навчально-виховного комплексу, учнів;

- заслуховує звіти працівників, які проходять атестацію.

5.8.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчально-виховного комплексу. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не менше чотирьох разів на рік.

5.9. У навчально-виховному комплексі можуть створюватись учнівські та педагогічні громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

6.1. Майно навчально-виховного комплексу є районною комунальною власністю і перебуває в оперативному управлінні самого навчально-виховного комплексу відповідно до чинного законодавства, Статуту НВК та укладених ним угод.

6.2. Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу є районною комунальною власністю і включає будівлю школи, господарську будівлю, котельню, овочесховище, споруди, землю – 2,8554 га, комунікації, обладнання, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображена в балансі навчального закладу.

6.3. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.

6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчально-виховного комплексу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані навчально-виховному комплексу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу із дотриманням діючих нормативів база навчально-виховного комплексу складається із навчальних кабінетів, класних кімнат, двох майстерень (з обробки деревини та металу), спортивної зали, бібліотеки, кабінету медсестри, кабінету інформаційно-комунікаційних технологій, музею, їдальні, кабінету психолога, методичного кабінету, овочесховища.

6.6. Відповідно до рішення Перемозької сільської ради Баришівського району, Київської областівід 03 липня 2014 року № 312-26-06 (витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень № ЕЕР 755942 від 05.09.2015)НВК має земельну ділянку – 2,8554 га, де розміщуються спортивні та дитячий майданчики, навчально-дослідні ділянки, зона відпочинку.

6.7. Дозвіл на списання як таких, що непридатні для подальшого використання (повністю амортизовані), морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених в результаті інвентаризації як недостача) матеріальних цінностей, що знаходяться на балансі НВК надається виходячи із вартості за одиницю (комплект) в такому розмірі:

- до 2500 грн – керівником установи;

- від 2500 грн до 5000 грн – управлінням освіти, молоді та спорту Баришівської райдержадміністраціїї;

- понад 5000 грн – Баришівською районною радою.

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Фінансово-господарська діяльність навчально-виховного комплексу

здійснюється на основі його кошторису.

7.2. Джерелами формування кошторису навчально-виховного комплексу є:

- кошти засновника;

- кошти державного бюджету, що надходять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування дошкільної та загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

- кошти, отримані навчально-виховним комплексом від додаткових освітніх послуг;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств, від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

- кредити банків;

- добровільні пожертвування і цільові благодійні внески фізичних і юридичних осіб;

- кошти, зароблені учнями.

7.3. У навчально-виховному комплексі створюється фонд загального обов’язкового навчання (фонд всеобучу), який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку цього навчального закладу в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором навчально-виховного комплексу.

Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання проводиться цим навчально-виховним комплекcом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради навчально-виховного комплексу відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

7.4. Навчально-виховний комплекс має право на придбання і оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичних осіб, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, які сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

7.5. Порядок діловодства і ведення бухгалтерського обліку в НВК визначається чинним законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований НВК. За рішенням засновника закладу бухгалтерський облік веде централізована бухгалтерія.

7.6. Звітність про діяльність НВК встановлюється відповідно до законодавства.

7.7. Доходи (прибутки) НВК використовуються виключно для фінансування видатків на утримання НВК, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.

7.8. Отримані доходи (прибутки) або їх частина не може перерозподілятись серед засновників (учасників), членів НВК, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, а у разі ліквідації його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

7.9. Для забезпечення життєдіяльності закладу та навчально-виховного процесу може створюватися і діяти Благодійний фонд.

Благодійний фонд (надалі - Фонд) є добровільною, недержавною, неприбутковою, благодійною організацією, створюється як благодійний фонд відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації». Фонд не має на меті одержання прибутку для наступного його розподілу між засновниками та учасниками. Фонд діє на підставі законодавства України, а також Статуту.

Фонд створюється в порядку, визначеному чинним законодавством, та набуває статусу юридичної особи приватного права з моменту державної реєстрації.

Основною метою діяльності Фонду є провадження благодійної діяльності в інтересах суспільства та окремих категорій осіб їх соціальному захисту, надання матеріальної, фінансової та організаційної допомоги Перемозькому НВК з метою зміцнення матеріальної бази.

Предметом діяльності Фонду є діяльність спрямована на соціально-економічний розвиток навчального закладу та поновлення матеріально-технічної бази НВК.

Засновниками та учасниками Благодійного фонду є батьки дітей, які навчаються в закладі.

Фонд має голову та членів Правління і наглядову раду. До компетенції голови Правління належить право першого підпису на фінансових і банківських документах та фінансовій звітності, відкриття та закриття рахунків у банках, право укладання угод, договорів, контрактів тощо від імені Фонду.

Розпорядниками коштів Благодійного фонду є органи управління Фонду

VIII. ОХОРОНА ПРАЦІ

 8.1. Відповідальність за створення безпечних умов навчально-виховного процесу, охорону праці та безпеку життєдіяльності учнів та вихованців покладається на керівника НВК.
 8.2. Керівник НВК:
 - організовує роботу щодо підготовки НВК до нового навчального року;
 - вживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм;
 - видає наказ про підготовку до початку навчального року, у якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки НВК до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, термінів виконання і відповідальних за їх виконання;
 - видає наказ про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій НВК;
 - після закінчення всіх підготовчих заходів видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в НВК і в окремих структурних підрозділах, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, газове господарство (якщо воно є в наявності), тепломережу та інші питання діяльності НВК;

- контролює проходження щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів учнів та медичних оглядів осіб віком до 21 року;

- під час укладання трудового договору з працівником інформує його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.

 8.3. Постійно діюча технічна комісія з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій НВК перед початком навчального року проводить огляд будівель, приміщень, комунікацій.
 8.4. Щорічно перед початком навчального року ( у серпні) робоча комісія, призначена наказом керівника НВК:
 - визначає готовність навчальних кабінетів, майстерень, спортивної зали, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень НВК до нового навчального року;
 - складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію. До акта-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в навчально-виховному процесі.
 8.5. Завідуючі навчальними кабінетами НВК складають паспорти на навчальні кабінети.
 8.6. Перед початком навчального року працівники НВК проходять щорічний медогляд.
 8.7. Керівник НВК має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
 8.8. Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я. 
 8.9. Стан пожежної безпеки в НВК забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

- наказу керівника про протипожежний режим у НВК;

- інструкції з пожежної безпеки;

- плану евакуації.

8.10. Споруди та приміщення НВК забезпечуються вогнегасниками відповідно до норм.

8.11. Стан безпечної експлуатації електрогосподарства в НВК забезпечується за допомогою таких документів та заходів:

- наказ керівника НВК про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки;

- наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування;

- наявність паспортів на електроустановки;

- наявність освітлення території НВК.

8.12. Навчання відповідального за електрогосподарство НВК проводитися в спеціалізованому навчальному центрі із присвоєнням 4 групи електробезпеки один раз на три роки. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на

рік за місцем роботи із присвоєнням І групи електробезпеки із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.

8.13. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами проводитися не рідше одного разу на 6 років; в інших приміщеннях - щорічно зі складанням протоколів.

Недоліки, виявлені при перевірці опору ізоляції електромережі й заземлення устаткування, усуваються електротехнічним персоналом зі складанням акта або протоколу.

8.14. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в НВК, регламентується відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності у навчально-виховному процесі (лист МОН від 26.04.2013 № 1/9-305).

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

9.1. Навчально-виховний комплекс за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, відповідного фінансування має право встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів.

9.2. Навчально-виховний комплекс відповідно до чинного законодавства має право укладати договори про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами і організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн, фондами, товариствами, окремими громадянами як на території України, так і за її межами.

9.3. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НВК

10.1. Державний контроль за діяльністю НВК здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

10.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, управління освіти, молоді та спорту Баришівської районної державної адміністрації.

10.3. Основною формою державного контролю за діяльністю навчального закладу є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

10.4. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

10.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) навчально-виховного комплексу з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 2 рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НВК

11.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію НВК приймає засновник. У разі припинення НВК (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи повинні бути передані одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу бюджету. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління навчальним закладом.

11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно НВК, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

Голова Баришівської районної ради В.А. Гуменюк

ПРОТОКОЛ

загальних зборів колективу

Перемозького навчально – виховного комплексу

«загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок»

від 28 листопада 2016 року

Присутні: 28 осіб

Відсутні: 5

Голова зборів: Ярмольчик Олена Миколаївна

Секретар: Чайло Наталія Петрівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

Про внесення змін до Статуту Перемозького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок» на виконання ст.6 п. 4, ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), керуючись п. 5 ст. 15 Закону України «Про освіту» (із наступними змінами), законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ, організацій до Реєстру та виключення з Реєстру»,

СЛУХАЛИ:

Ярмольчик Олену Миколаївну, яка повідомила, що на виконанняст.6 п. 4, ст. 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (із наступними змінами), керуючись п. 5 ст. 15 Закону України «Про освіту» (із наступними змінами), законами України «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.2016 №440 «Про затвердження порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ, організацій до Реєстру та виключення з Реєстру», були внесені певні заміни до Статуту Перемозького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок».Протягом листопада 2016 року всі члени колективу ознайомилися з внесеними змінами.

ВИСТУПИЛИ:

Кирпенко С.А. – заступник директора з навчально-виховної роботи, яка запропонувала затвердити зміни до Статуту Перемозького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок».

УХВАЛИЛИ:

Затвердити зміни до Статуту Перемозького навчально – виховного комплексу «загальноосвітня школа I-III ступенів - дитячий садок».

(Список докладається)

Голова зборів О. М. Ярмольчик

Секретар Н. П. Чайло

Кiлькiсть переглядiв: 414

Коментарi