· Типові освітніі програми для закладів загальної середньої освіти (2022 -2023 н.р.):

Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О.Я. (затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),

  • Типова освітня програма для учнів 3-4 класів закладів загальної середньої освіти, розроблена під керівництвом О.Я Савченко (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 12.08.2022 № 743),
  • у 5 класах – Типової освітньої програми для 5 – 9 класів закладів загальної середньої освіти (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02. 2021 № 235),
  • у 6 – 9 класах – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 405) (зі змінами внесеними наказом МОН від 03 серпня 2022 року № 698).
  • на рівні профільної середньої освіти – Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04. 2018 № 408 у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 № 1493 зі змінами) (зі змінами внесеними наказом МОН від 03 серпня 2022 року № 698).

РОЗДІЛ 3

Цілі та задачі освітнього процесу

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

РОЗДІЛ 4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Перемозький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2020-2021 н.р. в освітньому закладі наявні 11 класів із загальною кількістю 99 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2020-2021 н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції НУШ, (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, є наскрізною (з 1 по 11 класи). Документ схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений його керівником.

Освітні програми передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Робочий навчальний план Перемозького НВК розроблений:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення. (таблиця 1).

- для 5-6 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 7 класу - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 8-9 класів - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 10-11 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

РОЗДІЛ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують Інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2020-2021 н.р. в освітньому закладі наявні 11 класів із загальною кількістю 99 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2020-2021 н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепціїї НУШ, (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, є наскрізною (з 1 по 11 класи). Документ схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений його керівником.

Освітні програми передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Робочий навчальний план Перемозького НВК розроблений:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення. (таблиця 1).

- для 5-8 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.(таблиця 1).

- для 10 класу – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р.(таблиця 2).

- для 11 класу - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 406 від 20.04.2018 р.(таблиця 9).

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

Задля запобігання ускладнення епідемічної ситуації внаслідок поширення коронавірусної хвороби (COVID-19) адміністрація закладу освіти має забезпечити належну організацію освітнього процесу в умовах режиму дистанційного навчання.

Додаток 1

Розділ 4. Навчальний план школи І ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(1-3 класи) на 2020 – 2021 навчальний рік

Назва

освітньої галузі

Предмети

1 клас

2 клас

3 клас

Разом

Тижнева кількість годин

Тижнева кількість годин

Тижнева кількість годин

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Іншомовна

українська мова

3.5

3.5

3.5

10,5

навчання грамоти

3.5

-

-

3,5

літературне читання

-

3.5

3.5

7

англійська мова

2

2+1

3

8

Математична

математика

4

4

5

13

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

природознавство

основи здоров’я

2

1

2

1

2

1

6

3

Технологічна

технології та дизайн

1

1

1

3

Інформатична

інформатика

-

1

1

2

Мистецька

музичне мистецтво

образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

3

3

Фізкультурна

фізична культура

3

3

3

9

Усього

19+3

21+3

22+3

62+9

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

українська мова

1

1

1

3

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

20+3

22+3

23+3

65+9

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

23

25

26

74

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Додаток 2

Розділ 4. Навчальний план школи І ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(4 клас)

на 2020 – 2021 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

К – сть годин

на тиждень

Разом

4 клас

І

ІІ

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти

Українська мова

4

3

3.5

Літературне читання

3

4

3.5

Англійська мова

2

2

2

Математика

Математика

4

4

4

Природознавство

Природознавство

2

2

2

Суспільствознавство

Я у Світі

1

1

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

Образотворче мистецтво

1

1

1

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

1

1

1

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура

3

3

3

Разом

21+3

21+3

21+3

Варіативна складова

Предмети

4 клас

Разом

І

ІІ

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

-

2

Українська мова

1

1

1

Фінансова грамотність

1

1

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

Директор НВК О.М.Ярмольчик

ДОДАТОК 1

Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня

Перемозького НВК

Освітню програму загальної середньої освіти І ступеня Перемозького НВК розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-2 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (3-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (3-4 класи).

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

· дитиноцентрованості і природовідповідності;

· узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

· науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

· наступності і перспективності навчання;

· взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

· логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

· можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

· творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

· адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма визначає:

· загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

· перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

· орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

· рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

· вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

У 3 класі виділено 1 годину на вивчення курсу «Фінансова грамотність», що дасть змогу сформувати громадянську, соціальну та здоров’язбережувальну компетентності учнів на основі взаємозв’язку математичних знань і практичних навиків роботи з числовими величинами, із базовими фінансовими знаннями, сприятиме соціальній адаптації учнів молодших класів в умовах ринкового середовища та розвитку дитини як особистості і громадянина.

У 1-4 класах виділено по 1 год. на підсилення вивчення української мови.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч. рік); 2 клас – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч. рік); 3 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік); 4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік). Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі навчального плану Перемозького НВК складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму Перемозького НВК Баришівської селищної ради Київської області для І ступеня укладено за сімома основними освітніми галузями.

Освітні галузі 1-2 класів НУШ:

o Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська мова)

o Математична (математика)

o Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)

o Мистецька (мистецтво або музичне мистецтво і образотворче мистецтво)

o Технологічна(дизайн і технології)

o Інформатична (інформатика з 2 класу)

o Фізкультурна (фізична культура)

Освітні галузі 3-4 класів:

o Мови і літератури ( «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова»)

o Математика («Математика»)

o Суспільствознавство («Я у світі») (3-4 класи).

o Природознавство («Природознавство»)

o Мистецтво («Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»)

o Технології («Трудове навчання» та «Інформатика»)

o Здоров'я і фізична культура («Основи здоров'я» та «Фізична культура».)

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

Для недопущення перевантаження учнів буде враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти, визначених відповідним державним стандартом загальної початкової освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня програма (1 клас) має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

3) математична компетентність,;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

5) інноваційність;

6) екологічна компетентність;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

8) навчання впродовж життя;

9) громадянські та соціальні компетентності;

10) культурна компетентність,;

11) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Результати навчання (3-4 класи) повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання у початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок

освітніх галузей, логічна послідовність їх вивчення

Освітні галузі 1-2 класів НУШ:

Мовно-літературна

Математична

Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна

Мистецька

Технологічна

Інформатична (інформатика з 2 класу)

Фізкультурна

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти». У 2 класі «Українська мова» та «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина»(пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей»(стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

· доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);

· опрацювання інформації;

· перетворення інформації із однієї форми в іншу;

· створення інформаційних моделей;

· оцінки інформації за її властивостями.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології)ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво або музичне мистецтво, образотворче мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Освітні галузі 3-4 класів:

ü Мови і літератури

ü Математика

ü Суспільствознавство

ü Природознавство

ü Мистецтво

ü Технології

ü Здоров'я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Російська мова», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» (3-4 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року

№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи) та Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (2 класи) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основні форми організації освітнього процесу

У 1-2 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

· дослідницькі,

· інформаційні,

· мистецькі проекти,

· сюжетно-рольові ігри,

· інсценізації,

· моделювання,

· ситуаційні вправи,

· екскурсії,

· дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу в 3-4 класах є:

· різні типи уроку,

· екскурсії,

· віртуальні подорожі,

· спектаклі,

· квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

·кадрове забезпечення освітньої діяльності;

·навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

·матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

·якість проведення навчальних занять;

·моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

·оновлення методичної бази освітньої діяльності;

·контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

·моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

·створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Інші освітні компоненти (за рішенням ЗЗСО)

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Освітня програма початкової освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:

· здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;

· досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

· усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;

· готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;

· усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;

· володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.

А також всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

ДОДАТОК 2

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Перемозького НВК

Освітня програма Перемозького НВК для ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-8-х класів закладу складає 5687.5 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1120 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1102.5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план Перемозького НВК для ІІ ступеня (базова середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1).

Згідно наказу МОН від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» у 8 класі виділено 2 год. для поглибленого вивчення української мови, що дасть змогу максимально врахувати індивідуальні та розумові особливості учнів, виявити їхні інтереси і нахили до предметів, з метою профорієнтації та з метою піднесення на якісно вищий рівень організації і проведення роботи з філологічно обдарованими школярами у процесі вивчення української мови.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ЗЗСО. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Навчальну програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво).

Математика (математика, алгебра, геометрія).

Природознавство (природознавство, біологія, географія, фізика, хімія).

Технології (трудове навчання, інформатика).

Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

o формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

o комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

ü кадрове забезпечення освітньої діяльності;

ü навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

ü матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

ü якість проведення навчальних занять;

ü моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

ü Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

ü оновлення методичної бази освітньої діяльності;

ü контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

ü моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

ü створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Додаток 3

Розділ 4. Навчальний план школи ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(5-7 класи) на 2020 – 2021 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Всього

5 клас

6 клас

7 клас

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Мови і літератури

Українська мова

4

3

4

3

3

2

9.5

Українська література

2

2

2

2

2

2

6

Англійська мова

3

3

3

3

3

3

9

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

6

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

3

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

2

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

3

Математика

Математика

4

4

4

4

-

-

8

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

Географія

-

-

2

2

2

2

4

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

Хімія

-

-

-

-

2

1

1.5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

5

Інформатика

1

1

1

1

1

1

3

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

3

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

9

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

106,5+12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

9.5

Курси за вибором :

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

91

Всього (без урахування поділу класів на групи)

24.5+3

27.5+3

29+3

109.5+12

Вакансія

2.5

2.5

1.5

9.5

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Додаток 4

Розділ 4. Навчальний план школи ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(8 клас) на 2020 – 2021 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

8 клас з погл. вивч.

укр. мови

І

ІІ

Всього

Мови і літератури

Українська мова

2+2

2+2

4

Українська література

2

2

2

Англійська мова

2

2

2

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

2

1

1.5

Всесвітня історія

1

1

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

2

2

Фізика

2

2

2

Хімія

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

Разом

27,5+2+3

26,5+2+3

32,5

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

-

Індивідуальні заняття

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

29+3

29+3

29+3

Вакансія

2

2

2

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Додаток 5

Розділ 4. Навчальний план школи ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(9 клас) на 2020 – 2021 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9 клас

І ІІ

Всього

Мови і літератури

Українська мова

2

2

2

Українська література

2

2

2

Англійська мова

3

3

3

Зарубіжна література

2

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1

2

1.5

Всесвітня історія

1

1

1

Основи правознавства

1

1

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

1

Математика

Алгебра

2

2

2

Геометрія

2

2

2

Природо-знавство

Біологія

2

2

2

Географія

2

1

1.5

Фізика

3

3

3

Хімія

2

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

Інформатика

2

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

Фізична культура**

3

3

3

Разом

30+3

30+3

30+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

-

Індивідуальні заняття

-

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

30+3

30+3

30+3

Директор НВК О.М.Ярмольчик

ДОДАТОК 3

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Перемозького НВК

Освітня програма Перемозького НВК для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408) з філологічним профілем для учнів 10 та 11 класів.

Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

З варіативної складової виділено по 1 год. на вивчення факультативного курсу з математики з метою формування практичних навичок для подальшого їх застосування в реальному житті замість опрацювання великого об’єму теоретичного матеріалу без можливості його застосування на практиці

Загальний обсяг навчального навантаження учнів в 10-11-х класах складає – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (розділ 8).

Додаток 6

Розділ 4. Навчальний план школи ІІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(10 -11 класи) на 2020– 2021 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

за профілями навчання

Філологічний

Базові предмети

10 клас

11 клас

Всього

І

ІІ

І

ІІ

Українська мова

2+2

2+2

2+2

2+2

8

Українська література

2+2

2+2

2+2

2+2

8

Зарубіжна література

1

1

2

2

3

Англійська мова

2

2

1

1

3

Історія України

2

1

1

2

3

Всесвітня історія

1

1

1

1

2

Громадянська освіта

2

2

-

-

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

3

3

6

Біологія та екологія

2

2

2

2

4

Географія

2

1

1

1

2,5

Фізика і астрономія

3

3

4

4

7

Хімія

1.5

1.5

2

2

3,5

Фізична культура

3

3

3

3

6

Захист України

2

1

1

2

3

Вибірково - обов’язкові предмети

Технології

1

1

1

1

2

Інформатика

2

2

2

2

4

Разом

31+3

31+3

30+3

30+3

61+6

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

Ф-в з математики

1

1

1

1

2

Гранично допустиме навантаження на учня

33+3

33+3

33+3

33+3

66+6

ВСЬОГО

31+3

31+3

31+3

31+3

62+6

Вакансія

5

5

5

5

10

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план ЗЗСО для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 10)

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів, за рішенням педагогічної ради (№ ), вчителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні повинні враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

З метою реалізації профільного навчання в 10 та 11 класах обраний філологічний профіль (українська філологія).

Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів:

ü рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими;

ü академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими

(алгебра, українська література);

ü профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (українська мова та література).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти, відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Математика (алгебра, геометрія).

Природознавство ( біологія, географія, фізика, астрономія, екологія, хімія).

Технології (інформатика, технології).

Здоров’я і фізична культура (захист Вітчизни, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами. Із запропонованого переліку учнями 10 класу обрано 2 предмети: 2 години інформатики у 10 класі та 1 години технології (2020/2021 н.р); у 11 класі: 2 год. інформатики і 1 год. технології (2020/2021 н.р).

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

ü формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

ü комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

v кадрове забезпечення освітньої діяльності;

v навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

v матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

v якість проведення навчальних занять;

v моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

v Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

v оновлення методичної бази освітньої діяльності;

v контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

v моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

v створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором та факультативів проводиться в окремому журналі. Індивідуальні години обліковуються також в окремому журналі. Оцінки по завершенню І і ІІ семестрів та річні не виставляються.

Змістовне наповнення предмету «Фізична культура» навчальний заклад формує із

5 варіативних модулів: легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика. Критеріями відбору варіативних модулів є наявність матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення, бажання учнів та місцеві спортивні традиції.

Предмет «Захист України» викладається протягом трьох періодів у 10 - 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів, які проводяться у школі в кінці навчального року.

Навчально-виховний процес у школі базується на засадах педагогіки толерантності, особистісно-зорієнтованого навчання і враховує індивідуальні особливості учнів.

РОЗДІЛ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

РОЗДІЛ 7

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», 2020-2021 навчальний рік розпочинається 01 вересня Родинним святом і закінчується не пізніше 01 липня 2020 року.

1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 01 вересня 2020 року по 24 грудня 2020 року;

ІІ семестр з 11 січня 2021 року по 28 травня 2021 року.

2. Протягом навчального року для учнів та вихованців дитячого садка «Бджілка» проводяться канікули:

осінні – з 22 жовтня 2020 року по 01 листопада 2020 року;

зимові – з 25 грудня 2020 року по 10 січня 2021 року;

весняні – з 22 березня 2021 року по 28 березня 2021 року;

літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2021 року.

3. Навчальні заняття закінчуються в 1-11 класах – 28 травня 2021 року.

4. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію; 11 –го класу - зовнішнє незалежне оцінювання.

5. Вручення документів про базову середню освіту учням 9 класу буде здійснено після проведення ДПА.

6. Вручення документів про повну загальну середню освіту учням 11 класу буде здійснено після проведення ЗНО.

7. Дошкільна різновікова група розпочинає роботу 01 вересня 2020 року по 28 травня 2021 року.

З 01.06.2021 року по 26.06.2021 року – оздоровчий період (план додається).

РЕЖИМ РОБОТИ

на 2020-2021 навчальний рік

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Робочий тиждень - п’ятиденний

Початок роботи навчального закладу – 7.00.

Початок занять – 8.30.

Навчання здійснюється в одну зміну.

Тривалість уроків:

1 клас – 35 хвилин;

класи – 40 хвилин;

5-11 класи – 45 хвилин.

Навчальний день розпочинається з чергування чергових учнів о 8.00;

Розклад дзвінків:

п\п

1 клас

2-4 класи

5-11 класи

урок

перерва

урок

перерва

урок

перерва

1.

8.30-9.05

9.05-9.25

8.30-9.10

9.10-9.25

8.30-9.15

9.15-9.25

2.

9.25-10.00

10.00-10.20

9.25-10.05

10.05-10.20

9.25-10.10

10.10-10.20

3.

10.20-10.55

10.55-11.25

10.20-11.00

11.00-11.15

10.20-11.05

11.05-11.25

4.

11.25-12.00

12.00-12.30

11.25-12.05

12.05-12.30

11.25-12.10

12.10-12.30

5.

12.30-13.05

12.30-13.10

13.10-13.25

12.30-13.15

13.15-13.25

6.

13.25-14.05

14.05-14.20

13.25-14.10

14.10-14.20

7.

14.20-15.05

Додаткові години: заняття гуртків та факультативів розпочинають роботу згідно розкладу № 2 через 30 хвилин після закінчення основних уроків.

Організація гарячого харчування щоденно:

обід з 10.55 до 11.25 - для учнів 1-4 класів;

обід з 12.10-12-30 – для учнів 5-11 класів.

Група продовженого дня для учнів 1-4 класів в кількості 30 учнів працює щодня. Тривалість робочого дня в групі продовженого дня - 3 години щодня: з 13.15 до 16.15 (з понеділка по четвер); з 12.30 до 15.30 у п’ятницю. Для учнів 1 класу тривалість групи продовженого дня до 15.00 год.

РОБОТА ГПД

п\п

Зміст роботи

Понеділок, вівторок, середа, четвер

П’ятниця

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прийом та організація дітей у ГПД. Взаємозв’язок з класоводами.

Прогулянка,ігри на свіжому повітрі, спостереження в природі.

Суспільно-корисна праця. ТБ, спортивна година, етична година.

Самопідготовка учнів 2-4 класів, 1 клас – індивідуальні заняття, розвивальні вправи

Заняття учнів за інтересами. Гурткова робота.

Прогулянка, ігри на свіжому повітрі.

Інструктаж з техніки безпеки.

Повернення додому. Взаємозв’язок з батьками.

13.10-13.20

13.20-14.35

14.35-14.55

14.55-15.35

15.35-16.00

16.00-16.15

16.15

12.40-12.50

12.50-13.50

13.50-14.20

14.20-15.00

15.00-15.20

15.20-15.30

15.30

Режим та структура роботи Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ухвалено на засіданні педагогічної ради 28.08.2020 року. Протокол № 7 від 28.08.2020 року.

РОЗДІЛ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Реалізація змісту освіти у ЗЗСО та досягнення прогнозованого резуль­та­ту її роботи здійснюється відповідно до державних освітніх стандартів на основі використання програмно-методичного забезпечення, що відповідає переліку освітніх і навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів, затвердженого відповідними наказами МОН України і представленими у листах МОН України, інформаційно-аналітичних збірниках, інформаційних системах, зокрема:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (зі змінами).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами).

4. Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердже­ння ти­по­вих освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів за­галь­ної середньої освіти».

5. Наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи«.

6. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

7. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

8. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

9. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

10. Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

11. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

12. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

13. Наказ МОН України №236 від 21.02.2019 «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

14. Лист МОН України №1/11-5966 від 01.07.2019 «Про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

15. Лист МОН України №1/9-414 від 27.06.2019 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

16. Лист МОН України №1/9-365 від 10.06.2019 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».

17. Методичний порадник: організація та зміст освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. Н.М.Бендерець, О. В. Матушевської . – Біла Церква: КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», 2019.

18. Переліки навчальних програм, рекомендованих МОН Украї­ни, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2019/2020 н.р.: інформаційно-методичний збірник / укладач О. В. Матушевська. – Біла Церква: Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київ­ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». – 2019. – 68 с.

Науково-методичне забезпечення

Автор

Клас

Назва

Рік видання

Назва видавництва

Вчитель

О.П.Глазова

5

Українська мова

2018

Вид. дім «Освіта»

Кирпенко С.А.

О.Авраменко

5

Українська література

2018

Київ «Грамота»

Кирпенко С.А.

Л.Коваленко

9

Українська література

2017

«Оріон»

Кирпенко С.А.

О.Глазова

9

Українська мова

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

С.О.Караман (погл.)

9

Українська мова

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

Т.Бойченко

5

Основи здоров’я

2018

Київ «Генеза»

Кирпенко С.А.

Т.Бойченко

6

Основи здоров’я

2014

Київ «Генеза»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

7

Основи здоров’я

2015

Київ «Алатон»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

8

Основи здоров’я

2016

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

9

Основи здоров’я

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

О.Карпюк

1

Англійська мова

2018

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

2

Англійська мова

2013

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

3

Англійська мова

2013

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

4

Англійська мова

2015

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

5

Англійська мова

2018

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

6

Англійська мова

2014

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

7

Англійська мова

2015

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

8

Англійська мова

2016

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

9

Англійська мова

2017

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

10

Англійська мова

2018

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

11

Англійська мова

2011

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Г.Мерзляк

5

Математика

2018

Харків «Гімназія»

Агієнко Т.І.

Й.Я.Ривкінд

5

Інформатика

2018

Київ «Генеза»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

6

Математика

Харків «Гімназія»

Агієнко Т.І.

Й.Я.Ривкінд

6

Інформатика

Київ «Генеза»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

7

Алгебра

2016

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

7

Геометрія

2015

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

В.Г.Бар’яхтар

7

Фізика

2015

Харків «Ранок»

Білоус З.О.

Н.В.Морзе

7

Інформатика

2015

Київ «Освіта»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

8

Алгебра

2016

Харків «Гімназія

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

8

Геометрія

2016

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

8

Інформатика

2016

Київ «Освіта»

Грищук О.М.

В.Г.Бар’яхтар

8

Фізика

2016

Харків «Ранок»

Білоус З.О.

Н.В.Морзе

9

Інформатика

2017

Київ «Оріон»

Грищук О.М.

10

Інформатика

Грищук О.М.

11

Інформатика

Грищук О.М.

О.В.Гісем

5

Історія

2018

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

В.С.Власов, О.Г.Бандровський

6

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс

2014

Київ «Генеза»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем

7

Всесвітня історія

2015

Тернопіль Навчальна книга. Богдан

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем

7

Історія України

2015

Тернопіль Навчальна книга. Богдан

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем,

О.О.Мартинюк

8

Всесвітня історія

2016

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

8

Історія України

2016

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем,

О.О.Мартинюк

9

Історія України

2017

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

9

Всесвітня історія

2017

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

Б.І.Андрусишин

9

Основи правознавства

2017

Вид. «Перун»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Всесвітня історія

2017

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Історія України

2018

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Громадянська освіта

2018

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем

11

Історія України

2019

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

О.В.Гісем

11

Всесвітня історія

2019

Харків «Ранок»

Ярмольчик Г.М.

С.М.Железняк, О.В.Ломакова

5

Образотворче мистецтво

2013

Київ «Генеза»

Ярмольчик О.М.

С.І.Федун, О.В.Чорний

6

Образотворче мистецтво

2014

Київ «Генеза»

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

7

Образотворче мистецтво

2015

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

5

Музичне мистецтво

2013

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

6

Музичне мистецтво

2014

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

7

Музичне мистецтво

2015

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

8

Мистецтво

2016

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Н.В.Назаренко

9

Мистецтво

2017

Харків «Оберіг»

Ярмольчик О.М.

В.І.Соболь

11

Біологія і екологія

2019

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

11

Географія

2019

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

10

Географія

2018

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

В.І.Соболь

10

Біологія і екологія

2018

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

О.Литовченко,

Г.Носов

9

Біологія

2017

Харків ТОВ «Соняшник»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

9

Географія

2017

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

Н.Ю.Матяш, П.Г.Балан

8

Біологія

2016

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

8

Географія

2016

Літера ЛГД

Люлька В.В.

І.І.Черевань,

І.А.Воронцова

7

Біологія

2015

Харків «Ранок»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

7

Географія

2015

Київ «Грамота»

Люлька В.В.

А.І.Остапченко, П.Г.Балан

6

Біологія

2014

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

П.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова

6

Географія

2014

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко

5

Природознавство

2018

Київ «Світоч»

Люлька В.В.

М.С.Вашуленко,

О.В.Вашуленко

1

Буквар 1., ч.2

2018

Видавничий дім «Освіта»

Довбенко О.П.

С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко

1

Математика

2018

Харків «Ранок»

Довбенко О.П.

Т.Гільберг

1

Я досліджую світ

2018

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

П.П.Єресько

1

«Я досліджую світ» робочий зошит 1 кл. 1 1. 2

2018

Сиция м.Харків

Довбенко О.П.

О.В.Вашуленко

1

Зошит для письма і розвитку мовлення № 1, 2, 3, 4

2018

Видавничий дім «Освіта»

Довбенко О.П.

Л.М.Масол

1

«Мистецтво»

2018

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

О.В.Вашуленко,

С.Г.Дубовик

2

Українська мова та читання

2019

Видавничий дім «Освіта»

Боднар О.М.

С.О.Скворцова, В.Онопрієнко

2

Математика

2019

Вид. «Ранок»

Боднар О.М.

Т.Гільберг, Т.Тарнавська

2

Я досліджую світ

2019

Київ «Генеза»

Боднар О.М.

Л.М.Масол

2

Мистецтво

2019

Київ «Генеза»

Боднар О.М.

М.С.Вашуленко

3

Українська мова

2013

Київ «Освіта»

Перепечка Н.П.

В.Науменко

3

Літературне читання

2013

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

М.В.Богданович

3

Математика

2013

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

Т.І.Гільберг

3

Природознавство

2013

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

О.В.Гнатюк

3

Основи здоров’я

2013

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

Г.В.Ломаковська

3

Інформатика

2013

Київ «Освіта»

Перепечка Н.П.

Н.М.Бібік

3

Я у світі

2013

Харків «Освіта»

Перепечка Н.П.

О.Б.Рябова

3

Фінансова грамотність

2015

Київ

Перепечка Н.П.

В.Науменко

4

Літературне читання

2015

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

Н.М.Бібік

4

Я у світі

2015

Харків «Основа»

Стрижеус Л.П.

М.С.Вашуленко

4

Українська мова

2016

Київ «Освіта»

Стрижеус Л.П.

О.В.Гнатюк

4

Основи здоров’я

2016

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

Т.Г.Гільберг

4

Природознавство

2016

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

М.В.Богданович

4

Математика

2015

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

Г.В.Ломаковська

4

Інформатика

2015

Київ «Освіта»

Стрижеус Л.П.

О.Б.Рябова

4

Фінансова поведінка

2015

Київ

Стрижеус Л.П.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК

__________ О.М.Ярмольчик

30.08.2019

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Перемозького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області

на 2019–2023 н.р.

ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» та засіб її реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Розділ 4. Навчальний план

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 7. Структура та режим навчального року.

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ 9. Виховання та позаурочна освітня діяльність.

Додаток 1. Навчальний план школи І ступеня до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Додаток 2. Навчальний план школи ІІ ступеня до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Додаток 3. Навчальний план школи ІІІ ступеня до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Додаток 4. Структура та режим навчального року до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок"

РОЗДІЛ 1

Призначення Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

та засіб її реалізації

Призначення Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону ЗЗСО, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Ключові компетентності

Компоненти

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу, додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; вирішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

· початкова освіта тривалістю чотири роки (Додаток 1, 4);

· базова середня освіта тривалістю п’ять років (Додаток 2,4);

· профільна середня освіта тривалістю два роки (Додаток 3);

РОЗДІЛ 2

Опис "моделі" випускника

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він всебічно розвинена особистість, яка вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина освічена, творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал;

· інноватор;

· цілісна та конкурентноспроможна особистість.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

РОЗДІЛ 3

Цілі та задачі освітнього процесу

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

РОЗДІЛ 4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Перемозький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2019-2020 н.р. в освітньому закладі наявні 11 класів із загальною кількістю 99 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2019-2020 н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції НУШ, (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, є наскрізною (з 1 по 11 класи). Документ схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений його керівником.

Освітні програми передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Робочий навчальний план Перемозького НВК розроблений:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення. (таблиця 1).

- для 5-6 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 7 класу - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 8-9 класів - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 10-11 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

РОЗДІЛ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують Інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2019-2020 н.р. в освітньому закладі наявні 11 класів із загальною кількістю 99 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2019-2020 н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепціїї НУШ, (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, є наскрізною (з 1 по 11 класи). Документ схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений його керівником.

Освітні програми передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Робочий навчальний план Перемозького НВК розроблений:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення. (таблиця 1).

- для 5-8 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.(таблиця 1).

- для 10 класу – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р.(таблиця 2).

- для 11 класу - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 406 від 20.04.2018 р.(таблиця 9).

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

Розділ 4. Навчальний план І ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(1-2 класи) на 2019 – 2020 навчальний рік

Назва

освітньої галузі

Предмети

1 клас

2 клас

Річна кількість

годин

Тижнева кількість годин

Річна кількість

годин

Тижнева кількість годин

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Іншомовна

українська мова

навчання грамоти

315

7

350

7

англійська мова

2

2+1

Математична

математика

140

4

140

4

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

природознавство

основи здоров’я

105

2

1

105

2

1

Технологічна

технології та дизайн

35

1

70

1

Інформатична

інформатика

1

Мистецька

музичне мистецтво

образотворче мистецтво

70

1

1

70

1

1

Фізкультурна

фізична культура

105

3

105

3

Усього

770

19+3

840

21+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

українська мова

35

1

35

1

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

700

20+3

22/770

22+3

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

23

875

25

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Розділ 4. Навчальний план І ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(3-4 класи)

на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

К – сть годин на тиждень

Разом

3 клас

4 клас

І

ІІ

І

ІІ

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти

Українська мова

4

3

4

3

7

Літературне читання

3

4

3

4

7

Англійська мова

2

2

2

2

4

Математика

Математика

4

4

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

4

Суспільствознавство

Я у Світі

1

1

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

2

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

2

Інформатика

1

1

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

2

Фізична культура

3

3

3

3

6

Разом

21+3

21+3

21+3

21+3

42+6

Варіативна складова

Предмети

3 клас

4 клас

Разом

І

ІІ

І

ІІ

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

-

2

-

4

Людина-родина-світ

1

1

-

-

1

Біблійна історія і християнська етика

-

-

1

1

1

Фінансова поведінка

-

-

1

1

1

Фінансова арифметика

1

1

-

-

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

23

46

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

26

52

Директор НВК О.М.Ярмольчик

ДОДАТОК 1

Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня

Перемозького НВК

Освітню програму загальної середньої освіти І ступеня Перемозького НВК розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-2 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (3-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (3-4 класи).

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

· дитиноцентрованості і природовідповідності;

· узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

· науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

· наступності і перспективності навчання;

· взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

· логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

· можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

· творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

· адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма визначає:

· загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

· перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

· орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

· рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

· вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Виділено 1 год. на вивчення курсу «Біблійна історія і християнська етика» у 4 класі, який розрахований на ознайомлення учнів з Біблією та заповідями Божими як нормою життя і засобом духовного формування особистості дитини.

У 3 класі продовжується здійснення дослідно-експериментальної роботи «Формування особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в системі «Людина. Родина. Світ» і виділено 1 год. з метою формування у дітей ставлення до себе як до само оцінної, самодостатньої людини, готової до самовдосконалення, самореалізації і гармонізації із власним «Я», виховання гідності, поваги до себе, милосердя, співчуття, любові тощо; з метою ознайомлення учнів з фізіологічними та психологічними особливостями представників різної статі, сімейними традиціями різних народів, формування сімейних цінностей, а також отримання знань учнів про будову всесвіту, починаючи з власного подвір’я та мікрорайону, про творче вдосконалення світу, цінність знань і можливостей творчої думки людини у процесі перетворення навколишнього світу тощо. Також у 3 класі виділено 1 годину на вивчення курсу «Фінансова арифметика», що дасть змогу сформувати громадянську, соціальну та здоров’язбережувальну компетентності учнів на основі взаємозв’язку математичних знань і практичних навиків роботи з числовими величинами, із базовими фінансовими знаннями, сприятиме соціальній адаптації учнів молодших класів в умовах ринкового середовища та розвитку дитини як особистості і громадянина.

У 4 класі виділено 1 год. на вивчення курсу «Фінансова поведінка» з метою формування громадянської соціальної та загальнокультурної компетентностей учнів на основі засвоєння ними базових фінансових знань та відпрацювання практичних навичок фінансової та споживчої культури, сприяння психічному і соціальному особистісному розвитку дитини, її становленню як громадянина, що сприяє соціальній адаптації молодших школярів в умовах ринкового середовища.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч. рік); 2 клас – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч. рік); 3 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік); 4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік). Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі навчального плану Перемозького НВК складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму Перемозького НВК Баришівської селищної ради Київської області для І ступеня укладено за сімома основними освітніми галузями.

Освітні галузі 1-2 класів НУШ:

o Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська мова)

o Математична (математика)

o Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)

o Мистецька (мистецтво або музичне мистецтво і образотворче мистецтво)

o Технологічна(дизайн і технології)

o Інформатична (інформатика з 2 класу)

o Фізкультурна (фізична культура)

Освітні галузі 3-4 класів:

o Мови і літератури ( «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова»)

o Математика («Математика»)

o Суспільствознавство («Я у світі») (3-4 класи).

o Природознавство («Природознавство»)

o Мистецтво («Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»)

o Технології («Трудове навчання» та «Інформатика»)

o Здоров'я і фізична культура («Основи здоров'я» та «Фізична культура».)

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

Для недопущення перевантаження учнів буде враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти, визначених відповідним державним стандартом загальної початкової освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня програма (1 клас) має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

3) математична компетентність,;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

5) інноваційність;

6) екологічна компетентність;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

8) навчання впродовж життя;

9) громадянські та соціальні компетентності;

10) культурна компетентність,;

11) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Результати навчання (3-4 класи) повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання у початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок

освітніх галузей, логічна послідовність їх вивчення

Освітні галузі 1-2 класів НУШ:

Мовно-літературна

Математична

Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна

Мистецька

Технологічна

Інформатична (інформатика з 2 класу)

Фізкультурна

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти». У 2 класі «Українська мова» та «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина»(пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей»(стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

· доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);

· опрацювання інформації;

· перетворення інформації із однієї форми в іншу;

· створення інформаційних моделей;

· оцінки інформації за її властивостями.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології)ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво або музичне мистецтво, образотворче мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Освітні галузі 3-4 класів:

ü Мови і літератури

ü Математика

ü Суспільствознавство

ü Природознавство

ü Мистецтво

ü Технології

ü Здоров'я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Російська мова», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» (3-4 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року

№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи) та Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (2 класи) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основні форми організації освітнього процесу

У 1-2 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

· дослідницькі,

· інформаційні,

· мистецькі проекти,

· сюжетно-рольові ігри,

· інсценізації,

· моделювання,

· ситуаційні вправи,

· екскурсії,

· дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу в 3-4 класах є:

· різні типи уроку,

· екскурсії,

· віртуальні подорожі,

· спектаклі,

· квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

·кадрове забезпечення освітньої діяльності;

·навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

·матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

·якість проведення навчальних занять;

·моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

·оновлення методичної бази освітньої діяльності;

·контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

·моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

·створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Інші освітні компоненти (за рішенням ЗЗСО)

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Освітня програма початкової освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:

· здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;

· досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

· усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;

· готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;

· усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;

· володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.

А також всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

ДОДАТОК 2

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Перемозького НВК

Освітня програма Перемозького НВК для ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-8-х класів закладу складає 5687.5 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1120 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1102.5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план Перемозького НВК для ІІ ступеня (базова середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1).

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

За рахунок годин варіативної складової виділено по 1 год. в 5-7 класах на вивчення курсу за вибором «Основи християнської етики», який розрахований на ознайомлення учнів з Біблією, із Заповідями Божими, як нормою життя і засобом духовного формування особистості дитини. Тому особливого значення при вивченні курсу набуде ознайомлення учнів з церковнослов’янською мовою як основою сучасних слов’янських мов. Курс передбачає формування в учнів відповідних знань при відвідуванні Храму Божого.

Згідно наказу МОН від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» у 9 класі виділено 2 год. для поглибленого вивчення української мови, що дасть змогу максимально врахувати індивідуальні та розумові особливості учнів, виявити їхні інтереси і нахили до предметів, з метою профорієнтації та з метою піднесення на якісно вищий рівень організації і проведення роботи з філологічно обдарованими школярами у процесі вивчення української мови.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ЗЗСО. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Навчальну програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво).

Математика (математика, алгебра, геометрія).

Природознавство (природознавство, біологія, географія, фізика, хімія).

Технології (трудове навчання, інформатика).

Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

o формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

o комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

ü кадрове забезпечення освітньої діяльності;

ü навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

ü матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

ü якість проведення навчальних занять;

ü моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

ü Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

ü оновлення методичної бази освітньої діяльності;

ü контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

ü моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

ü створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Розділ 4. Навчальний план ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(5-8 класи) на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

Всього

І

ІІ

І

І І

І

ІІ

І

ІІ

Мови і літератури

Українська мова

4

3

3

4

3

2

2

2

11.5

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Англійська мова

3

3

3

3

3

3

3

3

12

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

2

4.5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

3

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

3

Мистецтво

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

-

-

8

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

4

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

4

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

6

Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

6

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

2

4

Хімія

-

-

-

-

2

1

2

2

3.5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

6

Інформатика

1

1

1

1

1

1

2

2

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

12

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28.5+3

106,5+12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

3

9.5

Курси за вибором :

Основи християнської етики

1

1

1

-

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

91

Всього (без урахування поділу класів на групи)

24.5+3

27.5+3

29+3

28.5+3

109.5+12

Вакансія

2.5

2.5

1.5

3

9.5

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Розділ 4. Навчальний план ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(9 клас) на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9 клас з погл. вивч.

укр. мови та літер.

Всього

Мови і літератури

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2

2

Англійська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1.5

1.5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

1

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

Математика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Біологія

2

2

Географія

1.5

1.5

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Разом

29+2+3

29+2+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

Індивідуальні заняття

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31+3

31+3

Вакансія

2

2

Директор НВК О.М.Ярмольчик

ДОДАТОК 3

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Перемозького НВК

Освітня програма Перемозького НВК для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408) з філологічним профілем для учнів 10 та 11 класів.

Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

З варіативної складової виділено одну годину на вивчення факультативного курсу з історії України «Історія Голокосту» з метою вивчення історії Голокосту, історії євреїв України в контексті Європейської та світової історії, як складова європейської історичної пам’яті; формування поваги до демократичних цінностей, первинність прав і свобод людини; формування у громадян України історичної свідомості.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів в 10-11-х класах складає – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (розділ 8).

Розділ 4. Навчальний план ІІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(10 -11 класи) на 2019– 2020 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

за профілями навчання

Філологічний

Базові предмети

10 клас

11 клас

Всього

Українська мова

4

4

8

Українська література

4

4

8

Зарубіжна література

1

2

3

Англійська мова

2

1

3

Історія України

1.5

1.5

3

Всесвітня історія

1

1

2

Громадянська освіта

2

-

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

6

Біологія та екологія

2

2

4

Географія

1.5

1

2,5

Фізика і астрономія

3

4

7

Хімія

1.5

2

3,5

Фізична культура

3

3

6

Захист Вітчизни

1.5

1.5

3

Вибірково - обов’язкові предмети

Технології

1

1

2

Інформатика

2

2

4

Разом

31+3

30+3

61+6

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

Факультатив: Історія

-

1

1

Гранично допустиме навантаження на учня

33+3

33+3

66+6

ВСЬОГО

31+3

31+3

62+6

Вакансія

4

4

8

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план ЗЗСО для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 10)

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів, за рішенням педагогічної ради (№ ), вчителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні повинні враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

З метою реалізації профільного навчання в 10 та 11 класах обраний філологічний профіль (українська філологія).

Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів:

ü рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими;

ü академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими

(алгебра, українська література);

ü профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (українська мова та література).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти, відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Математика (алгебра, геометрія).

Природознавство ( біологія, географія, фізика, астрономія, екологія, хімія).

Технології (інформатика, технології).

Здоров’я і фізична культура (захист Вітчизни, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами. Із запропонованого переліку учнями 10 класу обрано 2 предмети: 2 години інформатики у 10 класі та 1 години технології (2019/2020 н.р); у 11 класі: 2 год. інформатики і 1 год. технології (2019/2020 н.р).

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

ü формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

ü комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

v кадрове забезпечення освітньої діяльності;

v навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

v матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

v якість проведення навчальних занять;

v моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

v Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

v оновлення методичної бази освітньої діяльності;

v контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

v моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

v створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Реалізація змісту освіти, визначеного державним стандартом для старшої школи забезпечується вибірково-обов′язковими предметами «Інформатика» та «Технології», які здобувачі знань вибрали для навчання у 10 класі (2 год. «Інформатики» будуть вивчатись у 2019-2020 н.р.,1 год. «Технології»- у 2019-2020 н.р).

За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором та факультативів проводиться в окремому журналі. Індивідуальні години обліковуються також в окремому журналі. Оцінки по завершенню І і ІІ семестрів та річні не виставляються.

Змістовне наповнення предмету «Фізична культура» навчальний заклад формує із

5 варіативних модулів: легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика. Критеріями відбору варіативних модулів є наявність матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення, бажання учнів та місцеві спортивні традиції.

Предмет «Захист Вітчизни» викладається протягом трьох періодів у 10 - 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів, які проводяться у школі в кінці навчального року.

Навчально-виховний процес у школі базується на засадах педагогіки толерантності, особистісно-зорієнтованого навчання і враховує індивідуальні особливості учнів.

РОЗДІЛ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

РОЗДІЛ 7

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня календарного року та закінчується не пізніше 1 липня календарного року. Орієнтовна структура навчального року:

І семестр -

ІІ семестр -

Впродовж навчального року проводяться канікули:

осінні канікули –

зимові канікули –

весняні канікули –

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - остання п’ятниця місяця травня календарного року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом. Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня місяця календарного року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року; для 11 класу – травень-червень місяці.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.30 до 15.05 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться одна перерва 30 хвилин та 4 перерви по 10 хвилин.

При складанні робочого навчального плану на навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.

Розділ 7 до освітньої програми на 2019-2020 навчальні роки

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», 2019-2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня Родинним святом і закінчується не пізніше 01 липня 2020 року.

1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 02 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр з 13 січня 2020 року по 29 травня 2020 року.

2. Протягом навчального року для учнів та вихованців дитячого садка «Бджілка» проводяться канікули:

осінні – з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року;

зимові – з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

весняні – з 23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року;

літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2020 року.

3. Навчальна практика та навчальні екскурсії 1-8 та 10 класів проводяться протягом навчального року відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 № 1/9-51 (графік додається)

4. Навчальні заняття закінчуються в 1-11 класах – 29 травня 2020 року.

5. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію; 11 –го класу - зовнішнє незалежне оцінювання.

6. Вручення документів про базову середню освіту учням 9 класу буде здійснено після проведення ДПА.

7. Вручення документів про повну загальну середню освіту учням 11 класу буде здійснено після проведення ЗНО.

8. Дошкільна різновікова група розпочинає роботу 27 серпня 2019 року по 29 травня 2020 року.

З 01.06.2020 року по 26.06.2020 року – оздоровчий період (план додається).

РЕЖИМ РОБОТИ

на 2019-2020 навчальний рік

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Робочий тиждень - п’ятиденний

Початок роботи навчального закладу – 7.00.

Початок занять – 8.30.

Навчання здійснюється в одну зміну.

Тривалість уроків:

1 клас – 35 хвилин;

класи – 40 хвилин;

5-11 класи – 45 хвилин.

Навчальний день розпочинається з чергування чергових учнів о 8.00;

8.15-8.25– щопонеділка проводиться робоча лінійка;

8.15-8.25 – у вівторок, середу, четвер і п’ятницю проводиться ранкова фізична

зарядка для учнів 1-11 класів.

7.Розклад дзвінків:

п\п

1 клас

2-4 класи

5-11 класи

урок

перерва

урок

перерва

урок

перерва

1.

8.30-9.05

9.05-9.25

8.30-9.10

9.10-9.25

8.30-9.15

9.15-9.25

2.

9.25-10.00

10.00-10.20

9.25-10.05

10.05-10.20

9.25-10.10

10.10-10.20

3.

10.20-10.55

10.55-11.15

10.20-11.00

11.00-11.15

10.20-11.05

11.05-11.15

4.

11.15-11.50

11.50-12.30

11.15-11.55

11.55-12.30

11.15-12.00

12.00-12.30

5.

12.30-13.05

12.30-13.10

13.10-13.25

12.30-13.15

13.15-13.25

6.

13.25-14.10

14.10-14.20

7.

14.20-15.05

Додаткові години: заняття гуртків та факультативів розпочинають роботу згідно розкладу № 2 через 30 хвилин після закінчення основних уроків.

Організація гарячого харчування щоденно:

обід з 11.55 до 12.30 - для учнів 1-11 класів.

Група продовженого дня для учнів 1-4 класів в кількості 37 учнів працює щодня. Тривалість робочого дня в групі продовженого дня - 3 години щодня: з 13.05 до 16.20 (з понеділка по четвер); з 12.30 до 15.30 у п’ятницю.

РОБОТА ГПД

п\п

Зміст роботи

Понеділок, вівторок, середа,четвер

П’ятниця

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прийом та організація дітей у ГПД. Взаємозв’язок з класоводами.

Прогулянка,ігри на свіжому повітрі, спостереження в природі.

Суспільно-корисна праця. ТБ, спортивна година, етична година.

Самопідготовка учнів 2-4 класів, 1 клас – індивідуальні заняття, розвивальні вправи

Заняття учнів за інтересами. Гурткова робота.

Прогулянка, ігри на свіжому повітрі.

Інструктаж з техніки безпеки.

Повернення додому. Взаємозв’язок з батьками.

13.05-13.10

13.10-14.25

14.25-14.55

14.55-15.35

15.35-16.00

16.00-16.20

16.20

12.30-12.40

12.40-13.40

13.40-14.10

14.10-14.50

14.50-15.20

15.20-15.50

15.50

Режим та структура роботи Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ухвалено на засіданні педагогічної ради 30.08.2019 року. Протокол № 10 від 30.08.2019 року.

РОЗДІЛ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Реалізація змісту освіти у ЗЗСО та досягнення прогнозованого резуль­та­ту її роботи здійснюється відповідно до державних освітніх стандартів на основі використання програмно-методичного забезпечення, що відповідає переліку освітніх і навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів, затвердженого відповідними наказами МОН України і представленими у листах МОН України, інформаційно-аналітичних збірниках, інформаційних системах, зокрема:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (зі змінами).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами).

4. Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердже­ння ти­по­вих освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів за­галь­ної середньої освіти».

5. Наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи«.

6. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

7. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

8. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

9. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

10. Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

11. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

12. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

13. Наказ МОН України №236 від 21.02.2019 «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

14. Лист МОН України №1/11-5966 від 01.07.2019 «Про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

15. Лист МОН України №1/9-414 від 27.06.2019 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

16. Лист МОН України №1/9-365 від 10.06.2019 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».

17. Методичний порадник: організація та зміст освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. Н.М.Бендерець, О. В. Матушевської . – Біла Церква: КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», 2019.

18. Переліки навчальних програм, рекомендованих МОН Украї­ни, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2019/2020 н.р.: інформаційно-методичний збірник / укладач О. В. Матушевська. – Біла Церква: Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київ­ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». – 2019. – 68 с.

Науково-методичне забезпечення

Автор

Клас

Назва

Рік видання

Назва видавництва

Вчитель

О.П.Глазова

5

Українська мова

2018

Вид. дім «Освіта»

Кирпенко С.А.

О.Авраменко

5

Українська література

2018

Київ «Грамота»

Кирпенко С.А.

Л.Коваленко

9

Українська література

2017

«Оріон»

Кирпенко С.А.

О.Глазова

9

Українська мова

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

С.О.Караман (погл.)

9

Українська мова

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

Т.Бойченко

5

Основи здоров’я

2018

Київ «Генеза»

Кирпенко С.А.

Т.Бойченко

6

Основи здоров’я

2014

Київ «Генеза»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

7

Основи здоров’я

2015

Київ «Алатон»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

8

Основи здоров’я

2016

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

9

Основи здоров’я

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

О.Карпюк

1

Англійська мова

2018

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

2

Англійська мова

2013

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

3

Англійська мова

2013

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

4

Англійська мова

2015

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

5

Англійська мова

2018

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

6

Англійська мова

2014

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

7

Англійська мова

2015

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

8

Англійська мова

2016

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

9

Англійська мова

2017

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

10

Англійська мова

2018

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

11

Англійська мова

2011

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Г.Мерзляк

5

Математика

2018

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Й.Я.Ривкінд

5

Інформатика

2018

Київ «Генеза»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

6

Математика

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Й.Я.Ривкінд

6

Інформатика

Київ «Генеза»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

7

Алгебра

2016

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

7

Геометрія

2015

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

В.Г.Бар’яхтар

7

Фізика

2015

Харків «Ранок»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

7

Інформатика

2015

Київ «Освіта»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

8

Алгебра

2016

Харків «Гімназія

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

8

Геометрія

2016

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

8

Інформатика

2016

Київ «Освіта»

Грищук О.М.

В.Г.Бар’яхтар

8

Фізика

2016

Харків «Ранок»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

9

Інформатика

2017

Київ «Оріон»

Грищук О.М.

10

Інформатика

Грищук О.М.

11

Інформатика

Грищук О.М.

О.В.Гісем

5

історія

2018

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

В.С.Власов, О.Г.Бандровський

6

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс

2014

Київ «Генеза»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

7

Всесвітня історія

2015

Тернопіль Навчальна книга. Богдан

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

7

Історія України

2015

Тернопіль Навчальна книга. Богдан

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем,

О.О.Мартинюк

8

Всесвітня історія

2016

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

8

Історія України

2016

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем,

О.О.Мартинюк

9

Історія України

2017

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

9

Всесвітня історія

2017

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

Б.І.Андрусишин

9

Основи правознавства

2017

Вид. «Перун»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Всесвітня історія

2017

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Історія України

2018

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Громадянська освіта

2018

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

11

Історія України

2019

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

11

Всесвітня історія

2019

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

11

Історія Голокосту

2016

Лист МОН

№ 1/11-11414 від 29.08.2016

Бондарчук Л.Л.

С.М.Железняк, О.В.Ломакова

5

Образотворче мистецтво

2013

Київ «Генеза»

Ярмольчик О.М.

С.І.Федун, О.В.Чорний

6

Образотворче мистецтво

2014

Київ «Генеза»

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

7

Образотворче мистецтво

2015

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

5

Музичне мистецтво

2013

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

6

Музичне мистецтво

2014

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

7

Музичне мистецтво

2015

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

8

Мистецтво

2016

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Н.В.Назаренко

9

Мистецтво

2017

Харків «Оберіг»

Ярмольчик О.М.

В.І.Соболь

11

Біологія і екологія

2019

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

11

Географія

2019

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

10

Географія

2018

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

В.І.Соболь

10

Біологія і екологія

2018

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

О.Литовченко,

Г.Носов

9

Біологія

2017

Харків ТОВ «Соняшник»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

9

Географія

2017

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

Н.Ю.Матяш, П.Г.Балан

8

Біологія

2016

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

8

Географія

2016

Літера ЛГД

Люлька В.В.

І.І.Черевань,

І.А.Воронцова

7

Біологія

2015

Харків «Ранок»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

7

Географія

2015

Київ «Грамота»

Люлька В.В.

А.І.Остапченко, П.Г.Балан

6

Біологія

2014

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

П.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова

6

Географія

2014

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко

5

Природознавство

2018

Київ «Світоч»

Люлька В.В.

М.С.Вашуленко,

О.В.Вашуленко

1

Буквар 1., ч.2

2018

Видавничий дім «Освіта»

Боднар О.М.

С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко

1

Математика

2018

Харків «Ранок»

Боднар О.М.

Т.Гільберг

1

Я досліджую світ

2018

Київ «Генеза»

Боднар О.М.

П.П.Єресько

1

«Я досліджую світ» робочий зошит 1 кл. 1 1. 2

2018

Сиция м.Харків

Боднар О.М.

О.В.Вашуленко

1

Зошит для письма і розвитку мовлення № 1, 2, 3, 4

2018

Видавничий дім «Освіта»

Боднар О.М.

Л.М.Масол

1

«Мистецтво»

2018

Київ «Генеза»

Боднар О.М.

О.В.Вашуленко,

С.Г.Дубовик

2

Українська мова та читання

2019

Видавничий дім «Освіта»

Перепечка Н.П.

С.О.Скворцова, В.Онопрієнко

2

Математика

2019

Вид. «Ранок»

Перепечка Н.П.

Т.Гільберг, Т.Тарнавська

2

Я досліджую світ

2019

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

Л.М.Масол

2

Мистецтво

2019

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

М.С.Вашуленко

3

Українська мова

2013

Київ «Освіта»

Стрижеус Л.П.

В.Науменко

3

Літературне читання

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

М.В.Богданович

3

Математика

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П. Стрижеус Л.П.

Т.І.Гільберг

3

Природознавство

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

О.В.Гнатюк

3

Основи здоров’я

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

Г.В.Ломаковська

3

Інформатика

2013

Київ «Освіта»

Стрижеус Л.П.

Н.М.Бібік

3

Я у світі

2013

Харків «Освіта»

Стрижеус Л.П.

О.Б.Рябова

3

Фінансова арифметика

2015

Київ

Стрижеус Л.П.

В.Науменко

4

Літературне читання

2015

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

Н.М.Бібік

4

Я у світі

2015

Харків «Основа»

Довбенко О.П.

М.С.Вашуленко

4

Українська мова

2016

Київ «Освіта»

Довбенко О.П.

О.В.Гнатюк

4

Основи здоров’я

2016

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

Т.Г.Гільберг

4

Природознавство

2016

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

М.В.Богданович

4

Математика

2015

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

Г.В.Ломаковська

4

Інформатика

2015

Київ «Освіта»

Довбенко О.П.

О.Б.Рябова

4

Фінансова поведінка

2015

Київ

Довбенко О.П.

РОЗДІЛ 9

ВИХОВАННЯ ТА ПОЗАУРОЧНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

У Перемозькому навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» вся виховна робота спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Головна увага приділяється формуванню особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, забезпеченню результативності та якості виховного процесу, вихованню свідомого ставлення до здоров’я як найголовнішої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи буде здійснюватися за основними напрямками:

- ціннісне ставлення особистості до себе;

- ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до праці;

- ціннісне ставлення особистості до природи;

- ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

У основу діяльності НВК покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота НВК поєднує всі напрямки виховання, які взаємопов’язані, органічно доповнюють один одного, сприяють створенню комфортного виховного середовища та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Розроблена система заходів, які сприяють вихованню патріотичних почуттів, національної гідності, викликають інтерес до вивчення минулого нашого народу, пошани до державних символів України. Пріоритетними у виховному процесі є національні та патріотичні мотиви. Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановано та проведено.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи у НВК буде працювати 11 класних керівників, заступник директора з виховної роботи.

У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за рівнем знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в НВК.

Передумовою успішної результативності виховної роботи є наявність міцного шкільного колективу, чіткого режиму шкільного життя, педагогічна доцільність, необхідність і достатність всіх шкільних заходів, відповідність їх умовам і можливостям школи.

Вчителі НВК прагнуть зробити шкільне життя змістовним, насиченим, цікавим.

тивними глядачами новорічної вистави у ЦПР «Мрія».

У НВК проводиться робота, спрямована на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки.

Індивідуальна робота займала важливе місце у роботі з учнями в кожного класного керівника. Вона була спрямована на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують диференційованого підходу.

Постійно проводяться бесіди з питання безпеки життєдіяльності, профілактики різних видів захворювань, інструктаж з техніки безпеки під час навчального процесу, позакласної роботи, на канікулах, профілактики різних видів захворювань.

Відповідно Статуту навчального закладу НВК взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю.

Класні керівники 9-11 класів значну увагу приділяють профорієнтаційному напрямку в роботі із майбутніми випускниками.

Ціннісне ставлення до природи реалізовувалося через ряд заходів екологічного напрямку. Так учнями школи разом із класними керівниками здійснювалась зачистки території школи та пришкільна територія від сміття. Під час проведення виховних справ зверталася увага на збереження навколишнього середовища, про те,

яку посильну справу можуть виконати діти. Позашкільне життя класних колективів цікаве і змістовне. Учні протягом року подорожують по рідному селу, за його межами.

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради школи

від 30.08.2019 №1

1) Навчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050, зі змінами до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

2) Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

3) Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (затверджена наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.)

4) Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

5) Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджена наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

6) Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

7) Світова література. 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року.

8) Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи, К., 2016 р. Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948

9) Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, К., 2017 р.; Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

10) Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 122.

11) Географія. Навчальна програмадля 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

12) Географія. Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

13) Природознавство. Програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

14) Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

15) Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826

16) Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

17) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 10-11 класів зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016.

18) Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

19) Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).

20) Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

21) Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

22) Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

23) Людина і світ. 11 клас, (К.: Поліграфкнига, 2010). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

24) Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

25) Математика. Навчальна програма поглибленого вивчення у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Городній М.Ф., ). Наказ МОН від 17.07.2013 № 983

26) Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

27) Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

28) Фізична культура. 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

29) Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

30) Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

31) Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

32) Художня культура. 10 – 11-х класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

33) «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші).Наказ МОН від 30.07.2015 № 826

34) Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (автори Бойченко Т.Є. та інші), оновлена, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК

__________ О.М.Ярмольчик

30.08.2019

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

Перемозького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області

на 20192023 н.р.

с. Перемога

2019

Освітня програма

Перемозького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

Баришівської селищної ради Київської області

на 2019/2023 навчальні роки

ЗМІСТ

Розділ 1. Призначення Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» та засіб її реалізації.

Розділ 2. Опис "моделі" випускника Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Розділ 4. Навчальний план

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосовуваних у ньому педагогічних технологій.

Розділ 6. Показники (вимірники) реалізації освітньої програми.

Розділ 7. Структура та режим навчального року.

Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми.

Розділ 9. Виховання та позаурочна освітня діяльність.

Додаток 1. Навчальний план школи І ступеня до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Додаток 2. Навчальний план школи ІІ ступеня до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Додаток 3. Навчальний план школи ІІІ ступеня до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Додаток 4. Структура та режим навчального року до освітньої програми Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

РОЗДІЛ 1

Призначення Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

та засіб її реалізації

Призначення Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» полягає в наданні якісної повної загальної освіти дітям шкільного віку мікрорайону ЗЗСО, забезпеченні їх всебічного розвитку, виховання і самореалізації особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності.

Досягнення цієї мети забезпечується шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності.

Ключові компетентності

Компоненти

Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами

Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас. Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань. Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

Спілкування іноземними мовами

Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування. Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов. Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

Математична компетентність

Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об'єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях. Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів. Навчальні ресурси: розв'язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

Основні компетентності у природничих науках і технологіях

Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями. Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях. Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

Інформаційно-цифрова компетентність

Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень. Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач. Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

Уміння вчитися впродовж життя

Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість. Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності. Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

Ініціативність і підприємливість

Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання. Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших. Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

Соціальна і громадянська компетентності

Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані. Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією. Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

Обізнаність і самовираження у сфері культури

Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо). Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства. Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва.

Екологічна грамотність і здорове життя

Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання. Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку кожного окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх предметів. Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння у реальних життєвих ситуаціях.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне включення учнів до різних видів педагогічно активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків: змістово-інформаційних, операційно-діяльнісних і організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу і формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації.

Основним засобом реалізації призначення загальноосвітнього закладу є засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм. У той же час заклад має у своєму розпорядженні додаткові засоби реалізації свого призначення:

· уведення в навчальний план предметів і курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку особистості та формують гуманістичний світогляд;

· надання учням можливості спробувати себе в різних видах діяльності (інтелектуальної, трудової, художньо-естетичної тощо);

· надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу, додаткових освітніх програм і додаткових освітніх послуг.

· оригінальна організація навчальної діяльності, інтеграція навчальної та позанавчальної діяльності.

Освітня програма, що реалізується в закладі, спрямована на: формування в учнів сучасної наукової картини світу; виховання працьовитості, любові до природи; розвиток в учнів національної самосвідомості; формування людини та громадянина, яка прагне вдосконалення та перетворення суспільства; інтеграцію особистості в систему світової та національної культури; вирішення задач, формування загальної культури особистості, адаптації особистості до життя в суспільстві; виховання поваги до прав і свобод людини, поваги до культурних традицій та особливостей інших народів в умовах багатонаціональної держави; створення основи для усвідомленого відповідального вибору та наступного освоєння професійних освітніх програм; формування потреби учнів до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення тощо.

Реалізація освітньої програми школи здійснюється через три рівні освіти:

· початкова освіта тривалістю чотири роки (Додаток 1, 4);

· базова середня освіта тривалістю п’ять років (Додаток 2,4);

· профільна середня освіта тривалістю два роки (Додаток 3);

РОЗДІЛ 2

Опис "моделі" випускника

Модель випускника Нової Української Школи – це необхідна основа для успішних кроків у своє майбутнє. Всі інші здобутки може принести людині лише наполеглива цілеспрямована праця, бажання вчитися і ділитися досвідом з іншими.

Випускник Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» має міцні знання і вміло користується ними. Знання та вміння, отримані учнем, тісно взаємопов’язані з його ціннісними орієнтирами.

Набуті життєві компетентності випускник вміло використовує для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. Він всебічно розвинена особистість, яка вміє критично мислити, логічно обґрунтовувати позицію, виявляти ініціативу, творити, вирішувати проблеми, оцінювати ризики та приймати рішення.

Наш випускник – це передусім людина освічена, творча, з великим потенціалом саморозвитку та самореалізації, широким спектром особистості:

· прагне до самоосвіти та вдосконалення;

· готовий брати активну участь у суспільно-культурному житті громади, держави ;

· є свідомим громадянином, готовим відповідати за свої вчинки;

· свідомо ставиться до свого здоров’я та довкілля;

· мислить креативно, використовуючи увесь свій творчий потенціал;

· інноватор;

· цілісна та конкурентноспроможна особистість.

Випускник компетентний у ставленні до життя — реалізує себе через самопізнання, саморозуміння та інтелектуальну культуру.

Випускник початкових класів має знання, уміння та навички, передбачені стандартом початкової освіти. Він упевнений у собі, старанний, працелюбний, самостійний, дисциплінований, вмотивований на досягнення успіху, вміє слухати і чути, критично мислити і має почуття самоконтролю, навички навчальної діяльності, культуру поведінки і мови, основи особистої гігієни і здорового способу життя.

Випускник базової основної школи володіє певними яко­стями і вміннями на рівні вимог державних освітніх стандартів успішно засвоює загальноосвітні програми з усіх предметів шкільного навчального плану; має систему розумових навичок (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез, класифікацію, визначення головного); володіє основами комп’ютерної грамотності; знає свої громадянські права і вміє їх реалізувати;оцінює свою діяльність з погляду моральності та етичних цінностей; дотримується правил культури поведінки і спілкування; веде здоровий спосіб життя; готовий до форм і методів навчання, використовуваних у старших класах.

Випускник старших класів має міцні знання на рівні вимог державних освітніх стандартів, що забезпечує вступ до закладу вищої професійної освіти та подальше успішне навчання; володіє іноземною мовою на базовому рівні; має високий рівень комп'ютерної грамотності (програмування, навички технічного обслуговування); володіє культурою інтелектуальної діяльності; знає і поважає культуру України та інших народів; поважає свою й чужу гідність, права, свободи інших людей;дотримується правил культури поведінки і спілкування; має почуття соціальної відповідальності; веде здоровий спосіб життя; володіє способами отримання інформації; прагне духовного і соціального добробуту.

Наш випускник - свідомий громадянин і патріот своєї країни, готовий до сміливих і успішних кроків у майбутнє.

РОЗДІЛ 3

Цілі та задачі освітнього процесу

Цілі та задачі освітнього процесу на кожному рівні реалізації освітніх програм повинні бути обумовлені "моделлю" випускника, призначенням і місцем школи в освітньому просторі міста, району, мікрорайону. Вони повинні бути сформульовані конкретно, бути вимірними, досяжними, визначеними за часом, несуперечливими по відношенню одна до одної. Інакше кажучи, відповідати загальним вимогам, що пропонуються до визначення цілей і задач.

Перед школою поставлені такі цілі освітнього процесу:

1.Забезпечити засвоєння учнями обов'язкового мінімуму змісту початкової, основної, середньої (повної) загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;

2.Гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;

3.Створити основу для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;

4.Формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;

5.Забезпечити соціально-педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров'я учнів;

6. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників шляхом своєчасного та якісного проходження курсів перепідготовки;

7.Проведення атестації та сертифікації педагогів;

8.Цілеспрямоване вдосконалення навчально-матеріальної бази школи.

РОЗДІЛ 4

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ЙОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Перемозький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2019-2020 н.р. в освітньому закладі наявні 11 класів із загальною кількістю 99 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2019-2020 н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепції НУШ, (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, є наскрізною (з 1 по 11 класи). Документ схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений його керівником.

Освітні програми передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Робочий навчальний план Перемозького НВК розроблений:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення. (таблиця 1).

- для 5-6 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 7 класу - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 8-9 класів - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.

- для 10-11 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

РОЗДІЛ 5

Особливості організації освітнього процесу та застосовування

в ньому педагогічних технологій

Соціальні перетворення в українському суспільстві докорінно змінили пріоритети в галузі освіти. Школа потребує нових нетрадиційних ідей, теорій, що відповідали б оптимальному розвитку дитини, сучасним потребам людства.

Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу технологій навчання. Незважаючи на розмаїття нововведень, основною формою організації навчальної діяльності залишається урок.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей; комбінований урок.

Також передбачені екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, лекції конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (уроки-«суди», урок-дискусійна група, уроки з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемний урок, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, забезпечуючи досягнення очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах з предмету. Перевірка та оцінювання досягнення компетентностей здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. Для підготовки до заліків та іспитів проводяться оглядові консультацій, які допомагають учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів.

У закладі широко впроваджуються інформаційно-комунікативні технологій. Застосування ІКТ в освітньому процесі базується на загальному розумінні зміни ролі інформації та принципах інформаційної взаємодії в різних напрямках освітньої діяльності Це дозволяє формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності, критичне і логічне мислення, вміння приймати рішення, співпрацювати в команді, бути конкурентоздатними та впевненими особистостями.

Вчителями закладу створена модель уроків на основі синтезу оригінальних прийомів, елементів інноваційних педагогічних методик і інформаційно-комунікативних технологій та традиційних форм організації освітнього процесу. Розширено предметне навчальне середовище, створенні умови для оптимального розвитку навичок роботи з інформацією, формування вмінь і навичок дослідницької і пошукової роботи.

Серед використовуваних засобів: мультимедійні презентації, мультимедійні карти, проекти, програмовані засоби навчання та інше.

Вчителі не тільки самі активно використовують Інтернет-ресурси, сучасні інформаційні технології, але й забезпечують їх активне використання учнями. Тому створенні вчителями персональні предметні сайти є однією з важливих форм роботи сучасного вчителя і є поштовхом для подальшого освоєння нових сучасних веб-ресурсів відповідно до вимог ІК-компетентності, що важливо у процесі модернізації навчання в сучасній школі.

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Баришівської селищної ради Київської області — заклад освіти, що надає якісну повну загальну освіту дітям шкільного віку, забезпечує їх всебічний розвиток, формує їх творчі здібності, сприяє самостійному вибору предметів для поглибленого вивчення.

У 2019-2020 н.р. в освітньому закладі наявні 11 класів із загальною кількістю 99 учнів.

Робочий навчальний план закладу на 2019-2020 н.р. враховує основні вимоги Закону України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Указ Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Концепціїї НУШ, (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року»; http://mon.gov.ua/activity /education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html), Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 від 21.02.2018 (у 1-2 класах), Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 (у 3-4-х класах).

Виконання вимог зазначених державних стандартів є обов’язковим для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування, типів і форми власності.

Основним документом, що забезпечує досягнення учнями визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання є освітня програма закладу загальної середньої освіти (стаття 33 Закону України «Про освіту», стаття 15 Закону України «Про загальну середню освіту»). Освітня програма закладу освіти, який здійснює свою діяльність на різних рівнях освіти, є наскрізною (з 1 по 11 класи). Документ схвалений педагогічною радою закладу освіти та затверджений його керівником.

Освітні програми передбачають освітні компоненти для вільного вибору здобувачів освіти.

Робочий навчальний план Перемозького НВК розроблений:

для 1-2 класів – Державного стандарту початкової освіти (2018), типових освітніх програм (наказ МОН України від 21.03.2018 № 268);

для 3-4 класів – Державного стандарту початкової загальної освіти (2011 р.), типових освітніх програм (наказ МОН України від 20.04.2018 № 407).

У ньому відображено традиційний перелік навчальних предметів і обсяг їх вивчення з оглядом на реальне навчально-методичне забезпечення. (таблиця 1).

- для 5-8 класів – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 405 від 20.04.2018 р.(таблиця 1).

- для 10 класу – відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 408 від 20.04.2018 р.(таблиця 2).

- для 11 класу - відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженої наказом МОН України № 406 від 20.04.2018 р.(таблиця 9).

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальний план закладу освіти містить усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів та освітніх програм.

Навчальний план складається з інваріантної складової, сформованої на державному рівні та варіативної, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної частини, предмети за вибором, факультативи, спецкурси, індивідуальні і групові заняття та консультації. Гранично допустиме навантаження на одного учня відповідає Типовим навчальним планам. Враховуючи навчально-методичне, кадрове забезпечення, відповідну матеріальну базу, побажання батьків та індивідуальні освітні потреби здобувачів знань, в освітньому закладі учні старшої школи продовжують поглиблено вивчати українську мову.

На виконання наказу МОН від 21.10.13р. №1456 «Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі» відкриті профільні 10 та 11 класи філологічного напрямку. Поглиблене вивчення предметів забезпечується за рахунок комбінацій базових, профільних предметів і курсів за вибором.

Розділ 4. Навчальний план І ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(1-2 класи) на 2019 – 2020 навчальний рік

Назва

освітньої галузі

Предмети

1 клас

2 клас

Річна кількість

годин

Тижнева кількість годин

Річна кількість

годин

Тижнева кількість годин

Інваріантний складник

Мовно-літературна

Іншомовна

українська мова

навчання грамоти

315

7

350

7

англійська мова

2

2+1

Математична

математика

140

4

140

4

Я досліджую світ (природнича,

громадянська й історична, cоціальна, здоров’язбережувальна галузі)

природознавство

основи здоров’я

105

2

1

105

2

1

Технологічна

технології та дизайн

35

1

70

1

Інформатична

інформатика

1

Мистецька

музичне мистецтво

образотворче мистецтво

70

1

1

70

1

1

Фізкультурна

фізична культура

105

3

105

3

Усього

770

19+3

840

21+3

Варіативний складник

Додаткові години для вивчення предметів освітніх галузей, проведення індивідуальних консультацій та групових занять:

українська мова

35

1

35

1

Гранично допустиме тижневе/ річне навчальне навантаження учня

700

20+3

22/770

22+3

Сумарна кількість навчальних годин, що фінансуються з бюджету (без урахування поділу на групи)

805

23

875

25

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Розділ 4. Навчальний план І ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(3-4 класи)

на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

К – сть годин на тиждень

Разом

3 клас

4 клас

І

ІІ

І

ІІ

Мови і літератури (мовний і літературний компоненти

Українська мова

4

3

4

3

7

Літературне читання

3

4

3

4

7

Англійська мова

2

2

2

2

4

Математика

Математика

4

4

4

4

8

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

4

Суспільствознавство

Я у Світі

1

1

1

1

2

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

2

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

2

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

2

Інформатика

1

1

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

2

Фізична культура

3

3

3

3

6

Разом

21+3

21+3

21+3

21+3

42+6

Варіативна складова

Предмети

3 клас

4 клас

Разом

І

ІІ

І

ІІ

Додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курсів за вибором, проведення індивідуальних консультацій та групових занять

2

-

2

-

4

Людина-родина-світ

1

1

-

-

1

Біблійна історія і християнська етика

-

-

1

1

1

Фінансова поведінка

-

-

1

1

1

Фінансова арифметика

1

1

-

-

1

Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня

23

23

23

23

46

Сумарна кількість навчальних годин інваріантної і варіативної складових, що фінансується з бюджету (без урахування поділу на групи)

26

26

26

26

52

Директор НВК О.М.Ярмольчик

ДОДАТОК 1

Освітня програма загальної середньої освіти І ступеня

Перемозького НВК

Освітню програму загальної середньої освіти І ступеня Перемозького НВК розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (1-2 класи), листа МОН України від 22.05.2018 №1/9-332 щодо затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти, наказу МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів; постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (3-4 класи), наказу МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (3-4 класи).

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвитку та потреб дітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний зміст кожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:

· дитиноцентрованості і природовідповідності;

· узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

· науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

· наступності і перспективності навчання;

· взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

· логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

· можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

· творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

· адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Освітня програма початкової освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом початкової освіти.

Освітня програма визначає:

· загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

· перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

· орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

· рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

· вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Виділено 1 год. на вивчення курсу «Біблійна історія і християнська етика» у 4 класі, який розрахований на ознайомлення учнів з Біблією та заповідями Божими як нормою життя і засобом духовного формування особистості дитини.

У 3 класі продовжується здійснення дослідно-експериментальної роботи «Формування особистості учня загальноосвітнього навчального закладу в системі «Людина. Родина. Світ» і виділено 1 год. з метою формування у дітей ставлення до себе як до само оцінної, самодостатньої людини, готової до самовдосконалення, самореалізації і гармонізації із власним «Я», виховання гідності, поваги до себе, милосердя, співчуття, любові тощо; з метою ознайомлення учнів з фізіологічними та психологічними особливостями представників різної статі, сімейними традиціями різних народів, формування сімейних цінностей, а також отримання знань учнів про будову всесвіту, починаючи з власного подвір’я та мікрорайону, про творче вдосконалення світу, цінність знань і можливостей творчої думки людини у процесі перетворення навколишнього світу тощо. Також у 3 класі виділено 1 годину на вивчення курсу «Фінансова арифметика», що дасть змогу сформувати громадянську, соціальну та здоров’язбережувальну компетентності учнів на основі взаємозв’язку математичних знань і практичних навиків роботи з числовими величинами, із базовими фінансовими знаннями, сприятиме соціальній адаптації учнів молодших класів в умовах ринкового середовища та розвитку дитини як особистості і громадянина.

У 4 класі виділено 1 год. на вивчення курсу «Фінансова поведінка» з метою формування громадянської соціальної та загальнокультурної компетентностей учнів на основі засвоєння ними базових фінансових знань та відпрацювання практичних навичок фінансової та споживчої культури, сприяння психічному і соціальному особистісному розвитку дитини, її становленню як громадянина, що сприяє соціальній адаптації молодших школярів в умовах ринкового середовища.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 1 класу – 23 години на тиждень (805 годин/навч. рік); 2 клас – 25 годин на тиждень (875 годин/ навч. рік); 3 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік); 4 класи – 26 годин на тиждень (910 годин/навч. рік). Навчальні плани зорієнтовані на роботу початкової школи за 5-денним навчальними тижнем. Повноцінність початкової освіти реалізується як інваріантної, так і варіативної складових.

Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах закладу загальної середньої освіти І ступеня (далі – навчальний план).

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру першого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальний план початкової школи передбачає реалізацію освітніх галузей Державного стандарту початкової освіти через структурування змісту початкової освіти на засадах інтегрованого підходу у навчанні. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову.

Навчальний план містить інваріантну складову, сформовану на державному рівні, обов'язкову для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від їх підпорядкування і форм власності, та варіативну, в якій передбачено додаткові години на вивчення предметів інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття, консультації.

На основі навчального плану Перемозького НВК складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби учнів. Повноцінність початкової освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов'язковому порядку фінансуються з відповідних бюджетів.

Освітню програму Перемозького НВК Баришівської селищної ради Київської області для І ступеня укладено за сімома основними освітніми галузями.

Освітні галузі 1-2 класів НУШ:

o Мовно-літературна (українська мова і літературне читання, англійська мова)

o Математична (математика)

o Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна («Я досліджую світ»)

o Мистецька (мистецтво або музичне мистецтво і образотворче мистецтво)

o Технологічна(дизайн і технології)

o Інформатична (інформатика з 2 класу)

o Фізкультурна (фізична культура)

Освітні галузі 3-4 класів:

o Мови і літератури ( «Українська мова», «Літературне читання», «Іноземна мова»)

o Математика («Математика»)

o Суспільствознавство («Я у світі») (3-4 класи).

o Природознавство («Природознавство»)

o Мистецтво («Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво»)

o Технології («Трудове навчання» та «Інформатика»)

o Здоров'я і фізична культура («Основи здоров'я» та «Фізична культура».)

При визначенні гранично допустимого навантаження учнів ураховані санітарно-гігієнічні норми та нормативну тривалість уроків у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань школи. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. Змістове наповнення предмета «Фізична культура» формується з варіативних модулів відповідно до статево-вікових особливостей учнів, їх інтересів, матеріально-технічної бази, кадрового забезпечення.

Для недопущення перевантаження учнів буде враховано їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів встановлюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Очікувані результати навчання (компетентностей) здобувачів освіти, визначених відповідним державним стандартом загальної початкової освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель/вчителька у рамках кожної освітньої галузі.

Освітня програма (1 клас) має потенціал для формування у здобувачів таких ключових компетентностей:

1) вільне володіння державною мовою;

2) здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) та іноземними мовами;

3) математична компетентність,;

4) компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;

5) інноваційність;

6) екологічна компетентність;

7) інформаційно-комунікаційна компетентність;

8) навчання впродовж життя;

9) громадянські та соціальні компетентності;

10) культурна компетентність,;

11) підприємливість та фінансова грамотність;

та наскрізних умінь: читання з розумінням, уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, творчість, ініціативність, здатність логічно обґрунтовувати позицію, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими особами.

Результати навчання (3-4 класи) повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати навчання за програмою

Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років (відповідно до Закону України «Про освіту»).

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття початкової освіти за інших умов.

Вимоги до дітей, які розпочинають навчання у початковій школі, мають враховувати досягнення попереднього етапу їхнього розвитку.

Зберігаючи наступність із дошкільним періодом дитинства, початкова школа забезпечує подальше становлення особистості дитини, її фізичний, інтелектуальний, соціальний розвиток; формує здатність до творчого самовираження, критичного мислення, виховує ціннісне ставлення до держави, рідного краю, української культури, пошанування своєї гідності та інших людей, збереження здоров’я.

Освітня програма початкової освіти передбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом. Контроль і оцінювання навчальних досягнень здобувачів здійснюються на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає систематичне відстеження їхнього індивідуального розвитку у процесі навчання. За цих умов контрольно-оцінювальна діяльність набуває для здобувачів формувального характеру. Контроль спрямований на пошук ефективних шляхів поступу кожного здобувача у навчанні, а визначення особистих результатів здобувачів не передбачає порівняння із досягненнями інших і не підлягає статистичному обліку з боку адміністративних органів.

Упродовж навчання у початковій школі здобувачі освіти опановують способи самоконтролю, саморефлексії і самооцінювання, що сприяє вихованню відповідальності, розвитку інтересу, своєчасному виявленню прогалин у знаннях, уміннях, навичках та їх корекції.

Навчальні досягнення здобувачів у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню, у 3-4 – формувальному та підсумковому (бальному) оцінюванню.

Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини;мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати;виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

Підсумкове оцінювання передбачає зіставлення навчальних досягнень здобувачів з конкретними очікуваними результатами навчання, визначеними освітньою програмою.

Здобувачі початкової освіти проходять державну підсумкову атестацію, яка здійснюється лише з метою моніторингу якості освітньої діяльності закладів освіти та (або) якості освіти.

З метою неперервного відстеження результатів початкової освіти, їх прогнозування та коригування можуть проводитися моніторингові дослідження навчальних досягнень на національному, обласному, районному, шкільному рівнях, а також на рівні окремих класів. Аналіз результатів моніторингу дає можливість відстежувати стан реалізації цілей початкової освіти та вчасно приймати необхідні педагогічні рішення.

Перелік, зміст, тривалість і взаємозв’язок

освітніх галузей, логічна послідовність їх вивчення

Освітні галузі 1-2 класів НУШ:

Мовно-літературна

Математична

Громадянська та історична, природнича, соціальна та здоров’язбережувальна

Мистецька

Технологічна

Інформатична (інформатика з 2 класу)

Фізкультурна

Мовно-літературна освітня галузь (українська мова і літературне читання, англійська мова) ставить за мету розвиток особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої діяльності, формування ключових, комунікативної та читацької компетентностей; розвиток здатності спілкуватися українською мовою для духовного, культурного й національного самовияву, послуговуватися нею в особистому й суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення емоційно-чуттєвого досвіду, розвиток мовленнєво-творчих здібностей.

У початковому курсі мовно-літературної освіти виділено такі змістові лінії: «Взаємодіємо усно», «Читаємо», «Взаємодіємо письмово», «Досліджуємо медіа», «Досліджуємо мовні явища».

Змістові лінії реалізуються через такі інтегровані курси і навчальні предмети:

1 клас – інтегрований курс «Навчання грамоти». У 2 класі «Українська мова» та «Читання».

Математична галузь (математика) ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій засобами математичної діяльності, формування математичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

Реалізація мети і завдань початкового курсу математики здійснюється за такими змістовими лініями: «Числа, дії з числами. Величини», «Геометричні фігури», «Вирази, рівності, нерівності», «Робота з даними», «Математичні задачі і дослідження».

До програми кожного класу подано орієнтовний перелік додаткових тем для розширеного вивчення курсу. Додаткові теми не є обов’язковими для вивчення. Учитель може обрати окремі теми із пропонованих або дібрати теми самостійно з огляду на методичну доцільність та пізнавальні потреби учнів. Результати вивчення додаткових тем не підлягають оцінюванню.

Громадянська та історична, соціальна та здоров'язбережувальна, природнича освітні галузі («Я досліджую світ») можуть реалізовуватись окремими предметами або в інтегрованому курсі за різними видами інтеграції (тематична, процесуальна, міжгалузева; в межах однієї галузі; на інтегрованих уроках, під час тематичних днів, в процесі проектної діяльності) за активного використання міжпредметних зв’язків, організації різних форм взаємодії учнів. Для розв'язання учнями практичних завдань у життєвих ситуаціях залучаються навчальні результати з інших освітніх галузей.

Навчальна програма «Я досліджую світ» ставить за мету особистісний розвиток молодших школярів на основі формування цілісного образу світу в процесі засвоєння різних видів соціального досвіду, який охоплює систему інтегрованих знань про природу і суспільство, ціннісні орієнтації в різних сферах життєдіяльності та соціальної практики, способи дослідницької поведінки, які характеризують здатність учнів розв'язувати практичні задачі.

Тематичну основу курсу складають змістові лінії, які визначені Державним стандартом початкової освіти і охоплюють складники названих вище галузей в їх інтегрованій суті, а саме:

«Людина»(пізнання себе, своїх можливостей; здорова і безпечна поведінка);

«Людина серед людей»(стандарти поведінки в сім'ї, в суспільстві; моральні норми; навички співжиття і співпраці);

«Людина в суспільстві» (громадянські права та обов'язки як члена суспільства. Пізнання свого краю, історії, символів держави. Внесок українців у світові досягнення);

«Людина і світ» (толерантне ставлення до різноманітності світу людей, культур, звичаїв);

«Людина і природа»(пізнання природи; взаємозв'язок об'єктів і явищ природи; рукотворний світ людини; відповідальна діяльність людини у природі; роль природничих знань і технологій у житті людини; залежність між діяльністю людини і станом довкілля).

Інформатична освітня галузь (інформатика) починає реалізуватися з 2-го класу та ставить за мету різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних орієнтацій, формування інформатичної й інших ключових компетентностей, необхідних їй для життя та продовження навчання.

За результатами формування предметної компетентності випускники початкової школи повинні використовувати початкові знання вміння та навички для:

· доступу до інформації (знання де шукати і як отримувати інформацію);

· опрацювання інформації;

· перетворення інформації із однієї форми в іншу;

· створення інформаційних моделей;

· оцінки інформації за її властивостями.

Технологічна освітня галузь (дизайн і технології)ставить за мету розвиток особистості дитини засобами предметно-перетворювальної діяльності, формування ключових та предметної проектно-технологічної компетентностей, необхідних для розв’язання життєвих проблем у взаємодії з іншими, культурного й національного самовираження.

Реалізація мети і завдань навчального предмета здійснюється за такими змістовими лініями: «Інформаційно-комунікаційне середовище», «Середовище проектування», «Середовище техніки і технологій», «Середовище соціалізації».

Мистецька освітня галузь (мистецтво або музичне мистецтво, образотворче мистецтво) ставить за мету всебічний художньо-естетичний розвиток особистості дитини, освоєння нею культурних цінностей у процесі пізнання мистецтва; плекання пошани до вітчизняної та зарубіжної мистецької спадщини; формування ключових, мистецьких предметних та міжпредметних компетентностей, необхідних для художньо-творчого самовираження в особистому та суспільному житті.

Реалізація поставленої мети здійснюється за змістовими лініями: «художньо-творча діяльність», «сприймання та інтерпретація мистецтва», «комунікація через мистецтво», які окреслюють одну з моделей досягнення загальних цілей освітньої галузі та розкривають основну місію загальної мистецької освіти.

Мистецька освітня галузь може реалізуватися через інтегровані курси або предмети вивчення за окремими видами мистецтва: наприклад, музичне мистецтво, образотворче мистецтво тощо за умови реалізації упродовж циклу навчання всіх очікуваних результатів галузі.

Фізкультурна освітня галузь (фізична культура) ставить за мету всебічний фізичний розвиток особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян України.

Зазначена мета реалізується за такими змістовими лініями: «Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність».

Освітні галузі 3-4 класів:

ü Мови і літератури

ü Математика

ü Суспільствознавство

ü Природознавство

ü Мистецтво

ü Технології

ü Здоров'я і фізична культура

Освітня галузь «Мови і літератури» з урахуванням вікових особливостей учнів у навчальних планах реалізується через окремі предмети «Українська мова», «Літературне читання», «Російська мова», «Іноземна мова».

Освітні галузі «Математика», «Природознавство» реалізуються через однойменні окремі предмети, відповідно, - «Математика», «Природознавство».

Освітня галузь «Суспільствознавство» реалізується предметом «Я у світі» (3-4 класи).

Освітня галузь «Мистецтво» реалізується окремими предметами «Образотворче мистецтво» і «Музичне мистецтво».

Освітня галузь «Технології» реалізується через окремі предмети «Трудове навчання» та «Інформатика».

Освітня галузь «Здоров'я і фізична культура» реалізується окремими предметами «Основи здоров'я» та «Фізична культура».

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011 року

№ 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» (2-4 класи) та Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (2 класи) години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Варіативність змісту початкової освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації Типової освітньої програми або Освітніх програм рекомендується використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації.

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основні форми організації освітнього процесу

У 1-2 класах очікувані результати навчання, окреслені в межах кожної галузі, досяжні, якщо використовувати інтерактивні форми і методи навчання:

· дослідницькі,

· інформаційні,

· мистецькі проекти,

· сюжетно-рольові ігри,

· інсценізації,

· моделювання,

· ситуаційні вправи,

· екскурсії,

· дитяче волонтерство тощо.

Основними формами організації освітнього процесу в 3-4 класах є:

· різні типи уроку,

· екскурсії,

· віртуальні подорожі,

· спектаклі,

· квести, які вчитель організує у межах уроку або в позаурочний час.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

·кадрове забезпечення освітньої діяльності;

·навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

·матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

·якість проведення навчальних занять;

·моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

·оновлення методичної бази освітньої діяльності;

·контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

·моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

·створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Інші освітні компоненти (за рішенням ЗЗСО)

Для недопущення перевантаження учнів необхідно враховувати їх навчання в закладах іншого типу (художніх, музичних, спортивних школах тощо). За рішенням педагогічної ради при оцінюванні учнів дозволяється враховувати їх навчання з відповідних предметів (музика, фізична культура та ін.) у позашкільних закладах.

Освітня програма початкової освітипередбачає досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), визначених Державним стандартом.

Реалізація освітньої програми початкової освіти забезпечує формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для її успішної життєдіяльності, а саме:

· здатність спілкуватися державною та іноземною мовами, висловлювати і захищати власні погляди;

· досліджувати ситуації і виокремлювати проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням математичних методів;

· усвідомлювати розмаїття природи, взаємозв’язків її об’єктів та явищ, пояснювати роль природничих наук і техніки в житті людини;

· готовності використовувати інформаційно-комунікаційні технології у своїй діяльності, здатності до соціальної комунікації й активності;

· усвідомлювати почуття власної гідності, діяльності з урахуванням власних прав і свобод, поваги до прав і гідності інших осіб, протидію дискримінації та нерівному ставленню до особистості;

· володіти навичками підприємницької діяльності, загальнокультурної й екологічної грамотності, готовності до здорового способу життя.

А також всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

ДОДАТОК 2

Освітня програма загальної середньої освіти ІІ ступеня

Перемозького НВК

Освітня програма Перемозького НВК для ІІ ступеня (базова середня освіта) розроблена згідно Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 та наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

Освітня програма базової середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 5-8-х класів закладу складає 5687.5 годин/навчальний рік: для 5-х класів – 1050 годин/навчальний рік, для 6-х класів – 1155 годин/навчальний рік, для 7-х класів – 1120 годин/навчальний рік, для 8-х класів – 1102.5 годин/навчальний рік, для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані.

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план Перемозького НВК для ІІ ступеня (базова середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 (таблиця 1).

Варіативна складова навчального плану визначена з урахуванням особливості організації освітнього процесу та індивідуальних освітніх потреб учнів та використовується на підсилення предметів інваріантної складової, запровадження факультативів, курсів за вибором, що розширюють світоглядне спрямування.

За рахунок годин варіативної складової виділено по 1 год. в 5-7 класах на вивчення курсу за вибором «Основи християнської етики», який розрахований на ознайомлення учнів з Біблією, із Заповідями Божими, як нормою життя і засобом духовного формування особистості дитини. Тому особливого значення при вивченні курсу набуде ознайомлення учнів з церковнослов’янською мовою як основою сучасних слов’янських мов. Курс передбачає формування в учнів відповідних знань при відвідуванні Храму Божого.

Згідно наказу МОН від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» у 9 класі виділено 2 год. для поглибленого вивчення української мови, що дасть змогу максимально врахувати індивідуальні та розумові особливості учнів, виявити їхні інтереси і нахили до предметів, з метою профорієнтації та з метою піднесення на якісно вищий рівень організації і проведення роботи з філологічно обдарованими школярами у процесі вивчення української мови.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань ЗЗСО. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках предметів "Фізична культура" та "Основи здоров'я", а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту".

Навчальні плани зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Очікувані результати навчання здобувачів освіти. Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти. Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття базової середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Навчальну програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Мистецтво (музичне мистецтво, образотворче мистецтво, мистецтво).

Математика (математика, алгебра, геометрія).

Природознавство (природознавство, біологія, географія, фізика, хімія).

Технології (трудове навчання, інформатика).

Здоров’я і фізична культура (основи здоров’я, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

o формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

o комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

ü кадрове забезпечення освітньої діяльності;

ü навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

ü матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

ü якість проведення навчальних занять;

ü моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

ü Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

ü оновлення методичної бази освітньої діяльності;

ü контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

ü моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

ü створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Розділ 4. Навчальний план ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(5-8 класи) на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5 клас

6 клас

7 клас

8 клас

Всього

І

ІІ

І

І І

І

ІІ

І

ІІ

Мови і літератури

Українська мова

4

3

3

4

3

2

2

2

11.5

Українська література

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Англійська мова

3

3

3

3

3

3

3

3

12

Зарубіжна література

2

2

2

2

2

2

2

2

8

Суспільство-знавство

Історія України

1

1

1

1

1

1

1

2

4.5

Всесвітня історія

-

-

1

1

1

1

1

1

3

Мистецтво*

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

3

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

1

-

-

3

Мистецтво

1

1

1

Математика

Математика

4

4

4

4

-

-

8

Алгебра

-

-

-

-

2

2

2

2

4

Геометрія

-

-

-

-

2

2

2

2

4

Природо-знавство

Природознавство

2

2

-

-

-

-

2

Біологія

-

-

2

2

2

2

2

2

6

Географія

-

-

2

2

2

2

2

2

6

Фізика

-

-

-

-

2

2

2

2

4

Хімія

-

-

-

-

2

1

2

2

3.5

Технології

Трудове навчання

2

2

2

2

1

1

1

1

6

Інформатика

1

1

1

1

1

1

2

2

5

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

1

1

1

4

Фізична культура

3

3

3

3

3

3

3

3

12

Разом

23,5+3

26,5+3

28+3

28.5+3

106,5+12

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

3,5

3,5

2,5

3

9.5

Курси за вибором :

Основи християнської етики

1

1

1

-

3

Гранично допустиме навчальне навантаження

28

31

32

33

91

Всього (без урахування поділу класів на групи)

24.5+3

27.5+3

29+3

28.5+3

109.5+12

Вакансія

2.5

2.5

1.5

3

9.5

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Розділ 4. Навчальний план ІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(9 клас) на 2019 – 2020 навчальний рік

Освітні галузі

Предмети

Кількість годин на тиждень у класах

9 клас з погл. вивч.

укр. мови та літер.

Всього

Мови і літератури

Українська мова

2+2

2+2

Українська література

2

2

Англійська мова

2

2

Зарубіжна література

2

2

Суспільство-знавство

Історія України

1.5

1.5

Всесвітня історія

1

1

Основи правознавства

1

1

Мистецтво*

Мистецтво

1

1

Математика

Алгебра

2

2

Геометрія

2

2

Природо-знавство

Біологія

2

2

Географія

1.5

1.5

Фізика

3

3

Хімія

2

2

Технології

Трудове навчання

1

1

Інформатика

2

2

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

1

Фізична культура**

3

3

Разом

29+2+3

29+2+3

Додатковий час на предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації

-

-

Індивідуальні заняття

-

-

Гранично допустиме навчальне навантаження

33

33

Всього (без урахування поділу класів на групи)

31+3

31+3

Вакансія

2

2

Директор НВК О.М.Ярмольчик

ДОДАТОК 3

Освітня програма загальної середньої освіти ІІІ ступеня

Перемозького НВК

Освітня програма Перемозького НВК для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) розроблена на виконання Закону України «Про освіту» та постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» та наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти.

Освітня програма профільної середньої освіти окреслює рекомендовані підходи до планування й організації єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти і складена відповідно до Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 408) з філологічним профілем для учнів 10 та 11 класів.

Навчальний план для 10-11 класів містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів і спеціальних курсів, а також передбачає години на факультативи, індивідуальні заняття.

Вивчаються базові предмети: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізична культура» і «Захист Вітчизни». Передбачено вивчення окремих природничих дисциплін: «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія». Включені вибірково-обов’язкові предмети «Інформатика» і «Технології», що вивчаються на рівні стандарту.

Зміст філологічного профілю навчання реалізується системою окремих предметів. Кількість годин для вивчення профільних предметів збільшено за рахунок варіативної складової навчального плану з урахуванням освітніх потреб учнів та з метою формування ключових компетентностей учнів засобами усіх предметів.

З варіативної складової виділено одну годину на вивчення факультативного курсу з історії України «Історія Голокосту» з метою вивчення історії Голокосту, історії євреїв України в контексті Європейської та світової історії, як складова європейської історичної пам’яті; формування поваги до демократичних цінностей, первинність прав і свобод людини; формування у громадян України історичної свідомості.

Загальний обсяг навчального навантаження учнів в 10-11-х класах складає – 1260 годин/навчальний рік. Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальному плані (розділ 8).

Розділ 4. Навчальний план ІІІ ступеня до освітньої програми

Перемозького НВК «загальноосвітня школа – І – ІІІ ступенів – дитячий садок”

(10 -11 класи) на 2019– 2020 навчальний рік

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

за профілями навчання

Філологічний

Базові предмети

10 клас

11 клас

Всього

Українська мова

4

4

8

Українська література

4

4

8

Зарубіжна література

1

2

3

Англійська мова

2

1

3

Історія України

1.5

1.5

3

Всесвітня історія

1

1

2

Громадянська освіта

2

-

2

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія)

3

3

6

Біологія та екологія

2

2

4

Географія

1.5

1

2,5

Фізика і астрономія

3

4

7

Хімія

1.5

2

3,5

Фізична культура

3

3

6

Захист Вітчизни

1.5

1.5

3

Вибірково - обов’язкові предмети

Технології

1

1

2

Інформатика

2

2

4

Разом

31+3

30+3

61+6

Додаткові години на профільні предмети, окремі базові предмети, спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття

Факультатив: Історія

-

1

1

Гранично допустиме навантаження на учня

33+3

33+3

66+6

ВСЬОГО

31+3

31+3

62+6

Вакансія

4

4

8

Директор НВК О.М.Ярмольчик

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру другого рівня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову (передбачені обраним варіантом навчального плану Типової освітньої програми), сформовану на державному рівні та варіативну складову.

Навчальний план ЗЗСО для ІІІ ступеня (профільна середня освіта) складений відповідно наказу МОН України від 20.04.2018 № 406 (таблиця 10)

Навчальні плани зорієнтовані на роботу закладів загальної середньої освіти за п’ятиденним навчальним тижнем.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 24 "Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти" години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

Для недопущення перевантаження учнів, за рішенням педагогічної ради (№ ), вчителі фізичної культури та музичного мистецтва при оцінюванні повинні враховувати результати навчання учнів з відповідних предметів у позашкільних закладах.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси і здібності.

З метою реалізації профільного навчання в 10 та 11 класах обраний філологічний профіль (українська філологія).

Навчальний плани старшої школи реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання. Кожен з профілів передбачає вивчення окремих предметів на одному із трьох рівнів:

ü рівні стандарту — окремі предмети не є профільними чи базовими;

ü академічному рівні — окремі предмети не є профільними, але є базовими

(алгебра, українська література);

ü профільному рівні, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію (українська мова та література).

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту". Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до нормативів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 20.02.2002 № 128, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами).

Очікувані результати навчання здобувачів освіти, відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

Вимоги до осіб, які можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти. Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту та успішно склали державну підсумкову атестацію на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Перелік освітніх галузей. Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури (українська мова, українська література, іноземна мова, зарубіжна література).

Суспільствознавство (історія України, всесвітня історія, основи правознавства).

Математика (алгебра, геометрія).

Природознавство ( біологія, географія, фізика, астрономія, екологія, хімія).

Технології (інформатика, технології).

Здоров’я і фізична культура (захист Вітчизни, фізична культура).

Логічна послідовність вивчення предметів розкривається у відповідних навчальних програмах.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами. Із запропонованого переліку учнями 10 класу обрано 2 предмети: 2 години інформатики у 10 класі та 1 години технології (2019/2020 н.р); у 11 класі: 2 год. інформатики і 1 год. технології (2019/2020 н.р).

Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку:

ü формування компетентностей; розвитку компетентностей; перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; корекції основних компетентностей;

ü комбінований урок, уроки-семінари, конференції, інтерактивні уроки, інтегровані уроки, відео-уроки тощо.

Також формами організації освітнього процесу є екскурсії, віртуальні подорожі, форуми, спектаклі, брифінги, квести.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей крім уроку проводяться навчально-практичні заняття, які також виконують функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів.

Опис та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти. Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

v кадрове забезпечення освітньої діяльності;

v навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;

v матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;

v якість проведення навчальних занять;

v моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

v Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

v оновлення методичної бази освітньої діяльності;

v контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

v моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

v створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

На основі освітньої програми складено навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.

Реалізація змісту освіти, визначеного державним стандартом для старшої школи забезпечується вибірково-обов′язковими предметами «Інформатика» та «Технології», які здобувачі знань вибрали для навчання у 10 класі (2 год. «Інформатики» будуть вивчатись у 2019-2020 н.р.,1 год. «Технології»- у 2019-2020 н.р).

За рішенням навчального закладу облік занять курсів за вибором та факультативів проводиться в окремому журналі. Індивідуальні години обліковуються також в окремому журналі. Оцінки по завершенню І і ІІ семестрів та річні не виставляються.

Змістовне наповнення предмету «Фізична культура» навчальний заклад формує із

5 варіативних модулів: легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, гімнастика. Критеріями відбору варіативних модулів є наявність матеріально-технічної бази, кадрове забезпечення, бажання учнів та місцеві спортивні традиції.

Предмет «Захист Вітчизни» викладається протягом трьох періодів у 10 - 11 класах під час навчального року та під час навчально-польових зборів, які проводяться у школі в кінці навчального року.

Навчально-виховний процес у школі базується на засадах педагогіки толерантності, особистісно-зорієнтованого навчання і враховує індивідуальні особливості учнів.

РОЗДІЛ 6

Показники (вимірники) реалізації освітньої програми

Рівень досягнень учнів буде вивчатись: шляхом моніторингу знань, умінь і навичок з окремих предметів; проведення контрольних випробувань учнів; участі учнів школи у предметних олімпіадах різного рівня, Всеукраїнських інтелектуальних конкурсах та турнірах; шляхом складання та захисту наукових проектів та участі в роботі МАН; аналізу результатів участі учнів у ДПА і ЗНО.

РОЗДІЛ 7

Структура навчального року

Відповідно до статті 15 (розділ ХІІ) Закону України «Про освіту» структура навчального року, тривалість навчального тижня, інші форми організації освітнього процесу встановлюються загальноосвітнім навчальним закладом середньої освіти у межах часу передбаченого програмою.

Навчальний рік розпочинається 1 вересня календарного року та закінчується не пізніше 1 липня календарного року. Орієнтовна структура навчального року:

І семестр -

ІІ семестр -

Впродовж навчального року проводяться канікули:

осінні канікули –

зимові канікули –

весняні канікули –

Орієнтовна дата проведення свята «Останній дзвоник» - остання п’ятниця місяця травня календарного року.

Дата вручення документів про освіту буде визначена додатково (в залежності від термінів проведення ДПА, ЗНО).

Перелік предметів державної підсумкової атестації визначається Міністерством освіти і науки України. Терміни їх проведення визначаються навчальним закладом. Орієнтовні терміни проведення ДПА для 4-х класів – остання декада травня місяця календарного року; для 9-х класів – календарний тиждень після закінчення навчального року; для 11 класу – травень-червень місяці.

Рішення про доцільність проведення навчальної практики та навчальних екскурсій приймає педагогічна рада школи.

Школа працює в режимі п’ятиденки з двома вихідними – субота, неділя. Навчальні заняття проводяться в одну зміну з 8.30 до 15.05 і регламентуються розкладом уроків, затвердженим директором школи. Упродовж навчального дня проводяться одна перерва 30 хвилин та 4 перерви по 10 хвилин.

При складанні робочого навчального плану на навчальний рік будуть деталізовані окремі розділи освітньої програми.

Розділ 7 до освітньої програми на 2019-2020 навчальні роки

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Відповідно до статті 15 Закону України «Про загальну середню освіту», 2019-2020 навчальний рік розпочинається 02 вересня Родинним святом і закінчується не пізніше 01 липня 2020 року.

1. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою:

І семестр з 02 вересня 2019 року по 27 грудня 2019 року;

ІІ семестр з 13 січня 2020 року по 29 травня 2020 року.

2. Протягом навчального року для учнів та вихованців дитячого садка «Бджілка» проводяться канікули:

осінні – з 28 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року;

зимові – з 28 грудня 2019 року по 12 січня 2020 року;

весняні – з 23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року;

літні – з дня закінчення навчального року по 31 серпня 2020 року.

3. Навчальна практика та навчальні екскурсії 1-8 та 10 класів проводяться протягом навчального року відповідно до інструктивно-методичного листа МОН України від 06.02.2008 № 1/9-51 (графік додається)

4. Навчальні заняття закінчуються в 1-11 класах – 29 травня 2020 року.

5. Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602 учні 4, 9 класів складають державну підсумкову атестацію; 11 –го класу - зовнішнє незалежне оцінювання.

6. Вручення документів про базову середню освіту учням 9 класу буде здійснено після проведення ДПА.

7. Вручення документів про повну загальну середню освіту учням 11 класу буде здійснено після проведення ЗНО.

8. Дошкільна різновікова група розпочинає роботу 27 серпня 2019 року по 29 травня 2020 року.

З 01.06.2020 року по 26.06.2020 року – оздоровчий період (план додається).

РЕЖИМ РОБОТИ

на 2019-2020 навчальний рік

І. Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Робочий тиждень - п’ятиденний

Початок роботи навчального закладу – 7.00.

Початок занять – 8.30.

Навчання здійснюється в одну зміну.

Тривалість уроків:

1 клас – 35 хвилин;

класи – 40 хвилин;

5-11 класи – 45 хвилин.

Навчальний день розпочинається з чергування чергових учнів о 8.00;

8.15-8.25– щопонеділка проводиться робоча лінійка;

8.15-8.25 – у вівторок, середу, четвер і п’ятницю проводиться ранкова фізична

зарядка для учнів 1-11 класів.

7.Розклад дзвінків:

п\п

1 клас

2-4 класи

5-11 класи

урок

перерва

урок

перерва

урок

перерва

1.

8.30-9.05

9.05-9.25

8.30-9.10

9.10-9.25

8.30-9.15

9.15-9.25

2.

9.25-10.00

10.00-10.20

9.25-10.05

10.05-10.20

9.25-10.10

10.10-10.20

3.

10.20-10.55

10.55-11.15

10.20-11.00

11.00-11.15

10.20-11.05

11.05-11.15

4.

11.15-11.50

11.50-12.30

11.15-11.55

11.55-12.30

11.15-12.00

12.00-12.30

5.

12.30-13.05

12.30-13.10

13.10-13.25

12.30-13.15

13.15-13.25

6.

13.25-14.10

14.10-14.20

7.

14.20-15.05

Додаткові години: заняття гуртків та факультативів розпочинають роботу згідно розкладу № 2 через 30 хвилин після закінчення основних уроків.

Організація гарячого харчування щоденно:

обід з 11.55 до 12.30 - для учнів 1-11 класів.

Група продовженого дня для учнів 1-4 класів в кількості 37 учнів працює щодня. Тривалість робочого дня в групі продовженого дня - 3 години щодня: з 13.05 до 16.20 (з понеділка по четвер); з 12.30 до 15.30 у п’ятницю.

РОБОТА ГПД

п\п

Зміст роботи

Понеділок, вівторок, середа,четвер

П’ятниця

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Прийом та організація дітей у ГПД. Взаємозв’язок з класоводами.

Прогулянка,ігри на свіжому повітрі, спостереження в природі.

Суспільно-корисна праця. ТБ, спортивна година, етична година.

Самопідготовка учнів 2-4 класів, 1 клас – індивідуальні заняття, розвивальні вправи

Заняття учнів за інтересами. Гурткова робота.

Прогулянка, ігри на свіжому повітрі.

Інструктаж з техніки безпеки.

Повернення додому. Взаємозв’язок з батьками.

13.05-13.10

13.10-14.25

14.25-14.55

14.55-15.35

15.35-16.00

16.00-16.20

16.20

12.30-12.40

12.40-13.40

13.40-14.10

14.10-14.50

14.50-15.20

15.20-15.50

15.50

Режим та структура роботи Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» ухвалено на засіданні педагогічної ради 30.08.2019 року. Протокол № 10 від 30.08.2019 року.

РОЗДІЛ 8

Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

Для виконання освітніх програм школи на 2019/2020 навчальний рік передбачено використання, затверджених Міністерством освіти і науки України, навчальних програм з усіх предметів інваріантної частини; курсів за вибором і факультативів варіативної складової, що забезпечує інтеграцію загальноосвітніх (основних і додаткових) програм, у єдину освітню програму, що дозволяє одержати запланований результат освіти - "модель" випускника.

Реалізація змісту освіти у ЗЗСО та досягнення прогнозованого резуль­та­ту її роботи здійснюється відповідно до державних освітніх стандартів на основі використання програмно-методичного забезпечення, що відповідає переліку освітніх і навчальних програм для учнів закладів загальної середньої освіти І, ІІ, ІІІ ступенів, затвердженого відповідними наказами МОН України і представленими у листах МОН України, інформаційно-аналітичних збірниках, інформаційних системах, зокрема:

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (зі змінами).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» (зі змінами).

4. Наказ МОН України від 21.03.2018 № 268 «Про затвердже­ння ти­по­вих освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів за­галь­ної середньої освіти».

5. Наказ МОН України від 23.03.2018 № 283 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи«.

6. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня».

7. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня».

8. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

9. Наказ МОН України від 20.04.2018 № 408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

10. Наказ МОН України №804 від 07.06.2017 «Про оновлені навчальні програми для учнів 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів».

11. Наказ МОН України №1407 від 23.10.2017 «Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти»

12. Наказ МОН України №1539 від 24.11.2017 «Про надання грифу МОН навчальним програмам з фізики і астрономії для учнів 10-11 класів та польської мови для учнів 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

13. Наказ МОН України №236 від 21.02.2019 «Про внесення змін до навчальних програм з історії України для 5-9 та 10-11 класів закладів загальної середньої освіти».

14. Лист МОН України №1/11-5966 від 01.07.2019 «Про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році».

15. Лист МОН України №1/9-414 від 27.06.2019 «Деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок».

16. Лист МОН України №1/9-365 від 10.06.2019 «Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році».

17. Методичний порадник: організація та зміст освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році : інформаційно-методичний збірник / за заг. ред. Н.М.Бендерець, О. В. Матушевської . – Біла Церква: КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», 2019.

18. Переліки навчальних програм, рекомендованих МОН Украї­ни, для реалізації варіативної складової навчальних планів у 2019/2020 н.р.: інформаційно-методичний збірник / укладач О. В. Матушевська. – Біла Церква: Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Київ­ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». – 2019. – 68 с.

Науково-методичне забезпечення

Автор

Клас

Назва

Рік видання

Назва видавництва

Вчитель

О.П.Глазова

5

Українська мова

2018

Вид. дім «Освіта»

Кирпенко С.А.

О.Авраменко

5

Українська література

2018

Київ «Грамота»

Кирпенко С.А.

Л.Коваленко

9

Українська література

2017

«Оріон»

Кирпенко С.А.

О.Глазова

9

Українська мова

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

С.О.Караман (погл.)

9

Українська мова

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

Т.Бойченко

5

Основи здоров’я

2018

Київ «Генеза»

Кирпенко С.А.

Т.Бойченко

6

Основи здоров’я

2014

Київ «Генеза»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

7

Основи здоров’я

2015

Київ «Алатон»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

8

Основи здоров’я

2016

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

О.В.Тагліна

9

Основи здоров’я

2017

Харків «Ранок»

Кирпенко С.А.

О.Карпюк

1

Англійська мова

2018

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

2

Англійська мова

2013

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

3

Англійська мова

2013

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

4

Англійська мова

2015

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

5

Англійська мова

2018

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

6

Англійська мова

2014

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

7

Англійська мова

2015

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

8

Англійська мова

2016

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Несвіт

9

Англійська мова

2017

Київ «Генеза»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

10

Англійська мова

2018

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

О.Карпюк

11

Англійська мова

2011

Тернопіль «Астон»

Дяченко В.В.

А.Г.Мерзляк

5

Математика

2018

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Й.Я.Ривкінд

5

Інформатика

2018

Київ «Генеза»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

6

Математика

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Й.Я.Ривкінд

6

Інформатика

Київ «Генеза»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

7

Алгебра

2016

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

7

Геометрія

2015

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

В.Г.Бар’яхтар

7

Фізика

2015

Харків «Ранок»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

7

Інформатика

2015

Київ «Освіта»

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

8

Алгебра

2016

Харків «Гімназія

Грищук О.М.

А.Г.Мерзляк

8

Геометрія

2016

Харків «Гімназія»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

8

Інформатика

2016

Київ «Освіта»

Грищук О.М.

В.Г.Бар’яхтар

8

Фізика

2016

Харків «Ранок»

Грищук О.М.

Н.В.Морзе

9

Інформатика

2017

Київ «Оріон»

Грищук О.М.

10

Інформатика

Грищук О.М.

11

Інформатика

Грищук О.М.

О.В.Гісем

5

історія

2018

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

В.С.Власов, О.Г.Бандровський

6

Всесвітня історія. Історія України. Інтегрований курс

2014

Київ «Генеза»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

7

Всесвітня історія

2015

Тернопіль Навчальна книга. Богдан

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

7

Історія України

2015

Тернопіль Навчальна книга. Богдан

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем,

О.О.Мартинюк

8

Всесвітня історія

2016

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

8

Історія України

2016

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем,

О.О.Мартинюк

9

Історія України

2017

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

9

Всесвітня історія

2017

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

Б.І.Андрусишин

9

Основи правознавства

2017

Вид. «Перун»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Всесвітня історія

2017

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Історія України

2018

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем, О.О.Мартинюк

10

Громадянська освіта

2018

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

11

Історія України

2019

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

О.В.Гісем

11

Всесвітня історія

2019

Харків «Ранок»

Бондарчук Л.Л.

11

Історія Голокосту

2016

Лист МОН

№ 1/11-11414 від 29.08.2016

Бондарчук Л.Л.

С.М.Железняк, О.В.Ломакова

5

Образотворче мистецтво

2013

Київ «Генеза»

Ярмольчик О.М.

С.І.Федун, О.В.Чорний

6

Образотворче мистецтво

2014

Київ «Генеза»

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

7

Образотворче мистецтво

2015

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

5

Музичне мистецтво

2013

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

6

Музичне мистецтво

2014

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

7

Музичне мистецтво

2015

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Л.Г.Кондратова

8

Мистецтво

2016

Тернопіль

Ярмольчик О.М.

Н.В.Назаренко

9

Мистецтво

2017

Харків «Оберіг»

Ярмольчик О.М.

В.І.Соболь

11

Біологія і екологія

2019

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

11

Географія

2019

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

10

Географія

2018

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

В.І.Соболь

10

Біологія і екологія

2018

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

О.Литовченко,

Г.Носов

9

Біологія

2017

Харків ТОВ «Соняшник»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

9

Географія

2017

Кам’янець-Подільський «Абетка»

Люлька В.В.

Н.Ю.Матяш, П.Г.Балан

8

Біологія

2016

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

8

Географія

2016

Літера ЛГД

Люлька В.В.

І.І.Черевань,

І.А.Воронцова

7

Біологія

2015

Харків «Ранок»

Люлька В.В.

С.Г.Коберник, Р.Р.Коваленко

7

Географія

2015

Київ «Грамота»

Люлька В.В.

А.І.Остапченко, П.Г.Балан

6

Біологія

2014

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

П.Ю.Пестушко, Г.Ш.Уварова

6

Географія

2014

Київ «Генеза»

Люлька В.В.

О.Г.Ярошенко, В.М.Бойко

5

Природознавство

2018

Київ «Світоч»

Люлька В.В.

М.С.Вашуленко,

О.В.Вашуленко

1

Буквар 1., ч.2

2018

Видавничий дім «Освіта»

Боднар О.М.

С.О.Скворцова, О.В.Онопрієнко

1

Математика

2018

Харків «Ранок»

Боднар О.М.

Т.Гільберг

1

Я досліджую світ

2018

Київ «Генеза»

Боднар О.М.

П.П.Єресько

1

«Я досліджую світ» робочий зошит 1 кл. 1 1. 2

2018

Сиция м.Харків

Боднар О.М.

О.В.Вашуленко

1

Зошит для письма і розвитку мовлення № 1, 2, 3, 4

2018

Видавничий дім «Освіта»

Боднар О.М.

Л.М.Масол

1

«Мистецтво»

2018

Київ «Генеза»

Боднар О.М.

О.В.Вашуленко,

С.Г.Дубовик

2

Українська мова та читання

2019

Видавничий дім «Освіта»

Перепечка Н.П.

С.О.Скворцова, В.Онопрієнко

2

Математика

2019

Вид. «Ранок»

Перепечка Н.П.

Т.Гільберг, Т.Тарнавська

2

Я досліджую світ

2019

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

Л.М.Масол

2

Мистецтво

2019

Київ «Генеза»

Перепечка Н.П.

М.С.Вашуленко

3

Українська мова

2013

Київ «Освіта»

Стрижеус Л.П.

В.Науменко

3

Літературне читання

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

М.В.Богданович

3

Математика

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П. Стрижеус Л.П.

Т.І.Гільберг

3

Природознавство

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

О.В.Гнатюк

3

Основи здоров’я

2013

Київ «Генеза»

Стрижеус Л.П.

Г.В.Ломаковська

3

Інформатика

2013

Київ «Освіта»

Стрижеус Л.П.

Н.М.Бібік

3

Я у світі

2013

Харків «Освіта»

Стрижеус Л.П.

О.Б.Рябова

3

Фінансова арифметика

2015

Київ

Стрижеус Л.П.

В.Науменко

4

Літературне читання

2015

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

Н.М.Бібік

4

Я у світі

2015

Харків «Основа»

Довбенко О.П.

М.С.Вашуленко

4

Українська мова

2016

Київ «Освіта»

Довбенко О.П.

О.В.Гнатюк

4

Основи здоров’я

2016

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

Т.Г.Гільберг

4

Природознавство

2016

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

М.В.Богданович

4

Математика

2015

Київ «Генеза»

Довбенко О.П.

Г.В.Ломаковська

4

Інформатика

2015

Київ «Освіта»

Довбенко О.П.

О.Б.Рябова

4

Фінансова поведінка

2015

Київ

Довбенко О.П.

РОЗДІЛ 9

ВИХОВАННЯ ТА ПОЗАУРОЧНА ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

У Перемозькому навчально-виховному комплексі «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» вся виховна робота спрямована на виконання законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10 №778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Головна увага приділяється формуванню особистості учня, розвитку його здібностей і обдарувань, забезпеченню результативності та якості виховного процесу, вихованню свідомого ставлення до здоров’я як найголовнішої соціальної цінності, формуванню гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереженню і зміцненню фізичного та психічного здоров’я учнів.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи буде здійснюватися за основними напрямками:

- ціннісне ставлення особистості до себе;

- ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення особистості до праці;

- ціннісне ставлення особистості до природи;

- ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

У основу діяльності НВК покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота НВК поєднує всі напрямки виховання, які взаємопов’язані, органічно доповнюють один одного, сприяють створенню комфортного виховного середовища та спрямовуються на набуття особистістю необхідних життєвих компетентностей необхідних для усвідомлення сенсу свого життя та активної участі у житті суспільства.

Розроблена система заходів, які сприяють вихованню патріотичних почуттів, національної гідності, викликають інтерес до вивчення минулого нашого народу, пошани до державних символів України. Пріоритетними у виховному процесі є національні та патріотичні мотиви. Фундаментом формування у школярів сучасної національної ідентичності на кращих прикладах мужності і звитяги, виявлених нинішніми захисниками Батьківщини, на героїці сучасної боротьби за незалежність і цілісність держави є уроки Мужності, які впродовж року сплановано та проведено.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи у НВК буде працювати 11 класних керівників, заступник директора з виховної роботи.

У становленні системи виховної роботи важлива роль відводиться методичній роботі, в якій значну роль відіграють класні керівники.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за рівнем знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в НВК.

Передумовою успішної результативності виховної роботи є наявність міцного шкільного колективу, чіткого режиму шкільного життя, педагогічна доцільність, необхідність і достатність всіх шкільних заходів, відповідність їх умовам і можливостям школи.

Вчителі НВК прагнуть зробити шкільне життя змістовним, насиченим, цікавим.

тивними глядачами новорічної вистави у ЦПР «Мрія».

У НВК проводиться робота, спрямована на виконання комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю. Головними напрямками роботи з цього питання є індивідуальна робота з дітьми, схильними до пропусків занять, правопорушень, до девіантної поведінки.

Індивідуальна робота займала важливе місце у роботі з учнями в кожного класного керівника. Вона була спрямована на тих дітей, яким не підходять групові форми роботи і які потребують диференційованого підходу.

Постійно проводяться бесіди з питання безпеки життєдіяльності, профілактики різних видів захворювань, інструктаж з техніки безпеки під час навчального процесу, позакласної роботи, на канікулах, профілактики різних видів захворювань.

Відповідно Статуту навчального закладу НВК взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю.

Класні керівники 9-11 класів значну увагу приділяють профорієнтаційному напрямку в роботі із майбутніми випускниками.

Ціннісне ставлення до природи реалізовувалося через ряд заходів екологічного напрямку. Так учнями школи разом із класними керівниками здійснювалась зачистки території школи та пришкільна територія від сміття. Під час проведення виховних справ зверталася увага на збереження навколишнього середовища, про те,

яку посильну справу можуть виконати діти. Позашкільне життя класних колективів цікаве і змістовне. Учні протягом року подорожують по рідному селу, за його межами.

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради школи

від 30.08.2019 №1

1) Навчальні програми для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Наказ МОН України від 12.09.2011 № 1050, зі змінами до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я») НаказМіністерства освіти і науки України від 05.08.2016 № 948 «Про затвердження змін до навчальних програм для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів» .

2) Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. − К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804)

3) Українська мова. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. (затверджена наказом МОН від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту зі змінами, затверджена наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.)

4) Українська література. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Освіта, 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 07.06.2017 №804

5) Українська література. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (затверджена наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім академічного рівня та рівня стандарту, затверджена наказом МОН від 14.07.2016 № 826.

6) Світова література. 5–9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. - К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

7) Світова література. 10–11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту та академічного рівня зі змінами 2016 року.

8) Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 1-4 класи, К., 2016 р. Наказ МОН України від 05.08.2016 № 948

9) Іноземні мови. Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов. 5-9 класи, К., 2017 р.; Наказ МОН від 29.05.2015 № 585 зі змінами, затвердженими наказом МОН від 07.06.2017 № 804

10) Іноземні мови . Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи. (Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень). Лист МОН від 22.02.2008 № 122.

11) Географія. Навчальна програмадля 6-9 класів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

12) Географія. Економіка. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

13) Природознавство. Програма для 5 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804.

14) Біологія. Програма для 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

15) Біологія. Програма для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826

16) Фізика. 7-9 класи. Оновлена навчальна програма, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

17) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з фізики для 10-11 класів зі змінами, затвердженими наказом МОН України № 826 від 14.07.2016.

18) Хімія. 7-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (оновлена), затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 № 804.

19) Хімія. 10-11 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень стандарту (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 14.07.2016 № 826).

20) Історія України. Всесвітня історія. 5–9 класи. Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

21) Історія України. Всесвітня історія. 10-11 класи. Програми, затверджені наказом Міністерства від 14.07.2016 р. № 826.

22) Правознавство. Практичний курс. 9 клас. (авт. Ремех Т.О., Пометун О.І.). Програма, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

23) Людина і світ. 11 клас, (К.: Поліграфкнига, 2010). Наказ МОН від 28.10.2010 № 1021

24) Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (авт. Бурда М.І., Мальований Ю.І., (наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804)

25) Математика. Навчальна програма поглибленого вивчення у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. Бурда М.І., Городній М.Ф., ). Наказ МОН від 17.07.2013 № 983

26) Математика. Навчальні програми для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень, поглиблене вивчення). Наказ МОН від 14.07.2016 № 826

27) Інформатика. 5–9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів , затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804;

28) Фізична культура. 1-4 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . Наказ МОН від 05.08.2016 № 948

29) Фізична культура. 5-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів (автори Круцевич Т.Ю. та інші). Наказ Міністерства освіти і науки України від 07 червня 2017 року № 804

30) Трудове навчання. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 – 9 класи (оновлена), затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804

31) Мистецтво. 5-9 класи (авт. Л. Масол). Програма для загальноосвітніх навчальних закладів . (оновлена), затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 р. № 804

32) Художня культура. 10 – 11-х класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів

33) «Захист Вітчизни» (автори Бахтін А.М. та інші).Наказ МОН від 30.07.2015 № 826

34) Основи здоров’я. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-9 класи (автори Бойченко Т.Є. та інші), оновлена, затверджена наказом МОН України від 07.06.2017 р. № 804

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор НВК

__________ О.М.Ярмольчик

30.08.2019

Освітня програма дитячого садка «Бджілка»

Перемозького навчально-виховного комплексу

„загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок”

на 2019 – 2020 н.р.

Перемога 2019

ЗМІСТ

Розділ 1. Завдання програми

Розділ 2. Навчальний план

Розділ 3. Розклад занять Перемозького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок».

Розділ 4. Програмно-методичне забезпечення

Розділ 5. Структура роботи

Розділ 6. Режим роботи.

Розділ 7. Режим життєдіяльності.

Розділ 1

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

Освітня програма дошкільної різновікової групи «Бджілка» на 2019/20120 н. р. враховує основні вимоги Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 №580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 №641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 №305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 №234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 №446), листів Міністерства освіти і науки від 03.07.2009 №1/9-455 «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах», від 27.09.2010 №1/9-666 «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку», листа Міністерства освіти і науки України від 13.06.2017 №1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2019/2020 навчальному році», від 12.10.2015 №1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах», листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 26.07.2010 №1, 4/18-3082 «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільних навчальних закладах», власного статуту та інших нормативно-правових документів в сфері освіти, Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, Національної доктрини розвитку освіти щодо забезпечення рівного доступу кожної дитини до якісної освіти, складений згідно з комплексною регіональною програмою дітей дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція).

Різновікову дошкільну групу Перемозького НВК «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» відвідують 25 вихованців.

Навчальний план зорієнтований на роботу за 5-денним навчальним тижнем і опирається на реальний стан навчально-методичного, кадрового та матеріального забезпечення навчально-виховного процесу.

Повноцінність дошкільної освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної частин навчального плану.

Модернізація змісту дошкільної освіти передбачає вирішення проблем формування кожного дошкільника як творчої особистості з врахуванням індивідуальних інтересів при збереженні дитячої субкультури. Це завдання буде реалізуватись під час розвивальної роботи з дошкільнятами, при опрацюванні комплексної програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція).

З метою виховання любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу 1 раз на тиждень проводиться заняття гуртка «Україна - моя Батьківщина».

Логічне мислення, кмітливість, уважність буде розвивати у дітей гурток «Цікаві шашки» (1 раз на тиждень).

З метою забезпечення фізичного та психологічного здоров’я дітей, проводиться оздоровчо-профілактична робота через удосконалення форм фізкультурної роботи (різноманітні нетрадиційні оздоровчі форми роботи у вигляді різних гімнастик: для очей, дихальних) та через вживання в їжу екологічно – чистих продуктів харчування, овочів та фруктів. Робота ця проводиться за чинною комплексною програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (нова редакція).

В період канікул з вихованцями проводиться оздоровчо-профілактична робота, заняття з художньо-естетичного та фізичного розвитку, а також заняття в гуртках.

З метою озброєння дітей системою доступних знань про своє тіло, його будову та основні функції і здоровий спосіб життя, інтегровано вивчатиметься валеологія з іншими розділами програми.

Копія

Розділ 2

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

дошкільної різновікової групи «Бджілка»

Перемозького навчально – виховного комплексу

з українською мовою навчання на 2019 – 2020 навчальний рік

за програмою «Українське дошкілля»

п/п

Заняття

Кількість годин на тиждень

у різновіковій групі

Середня

підгрупа

Старша

підгрупа

1.

Художньо – естетичний розвиток

5

5

- Музична діяльність

2

2

Образотворча діяльність: малювання

ліплення

аплікація

конструювання

театральна діяльність

1

0,5

0,5

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5

2.

Пізнавальний розвиток:

2

2

- Ознайомлення з довкіллям

1

1

- Ознайомлення з природою

1

1

3.

Фізичний розвиток

3

3

4.

Логіко – математичний розвиток, основи економічної культури

1

2

5.

Мовленнєвий розвиток:

3

3

звукова культура мовлення

словникова робота, художня література

1

1

граматична правильність мовлення

зв’язне мовлення, мовленнєвий етикет

1

1

навчання елементів грамоти,

підготовка до навчання письма

1

1

6.

Соціально – моральний розвиток

2

3

- Основи правової культури

1

1

- Народознавство

- Основи моральних якостей

1

-

1

1

ВАРІАТИВНА СКЛАДОВА

1.

2.

Україна - моя Батьківщина

Цікаві шашки

1

1

1

1

Разом

18

20

Дитячий садок «Бджілка» працює за художньо-естетичним профілем

Копія

Розділ 3

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ

ДОШКІЛЬНОЇ РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ «БДЖІЛКА»

ПЕРЕМОЗЬКОГО НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

НА 2019 – 2020 Н.Р.

Дні тижня

Середня підгрупа

Старша підгрупа

Понеділок

1. Мовленнєвий розвиток ( граматична правильність мовлення , зв’язне мовлення , мовленнєвий етикет)

2.Художньо-естетичний розвиток (малювання)

1. Мовленнєвий розвиток

( граматична правильність мовлення , зв’язне мовлення , мовленнєвий етикет)

2.Художньо-естетичний розвиток (малювання)

ІІ половина

дня

Фізичний розвиток

Заняття гуртка «Україна – моя Батьківщина»

Фізичний розвиток

Заняття гуртка «Україна – моя Батьківщина»

Вівторок

1.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природою )

2.Художньо-естетичний розвиток з пріоритетом музичної діяльності .

3. Мовленнєвий розвиток (звукова культура мовлення , словникова робота , художня література)

1.Пізнавальний розвиток (ознайомлення з природою )

2.Художньо-естетичний розвиток (з пріоритетом музичної діяльності)

3. Мовленнєвий розвиток( звукова культура мовлення , словникова робота , художня література)

ІІ половина

дня

Фізичний розвиток

Театральна діяльність –І-ІІІ т.

Конструювання - ІІ- ІV т

Фізичний розвиток

Театральна діяльність –І-ІІІ т.

Конструювання - ІІ- ІV т.

Середа

1.Логіко – математичний розвиток

2. Мовленнєвий розвиток( навчання елементів грамоти ,підготовка до навчання письма )

1. Логіко – математичний розвиток

2. Мовленнєвий розвиток( навчання елементів грамоти , підготовка до навчання письма )

ІІ половина

дня

Заняття гуртка « Цікаві шашки»

Заняття гуртка « Цікаві шашки»

Четвер

1. Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з довкіллям)

2. Фізичний розвиток (фізкультура)

1. Пізнавальний розвиток

(ознайомлення з довкіллям)

2. Фізичний розвиток (фізкультура)

ІІ половина

дня

Соціально-моральний розвиток (з пріоритетом формування основ правової культури )

Соціально-моральний розвиток (з пріоритетом формування основ правової культури )

П’ятниця

1.Самостійна ігрова діяльність.

2.Художньо-естетичний розвиток ( з пріоритетом музичної діяльності).

3.Ліплення –І-ІІІ т., Аплікація –ІІ- ІV т)

1.Логіко – математичний розвиток

2.Художньо-естетичний розвиток (з пріоритетом музичної діяльності).

3.Ліплення –І-ІІІ т., Аплікація –ІІ- ІV т)

ІІ половина

дня

Господарсько-побутова діяльність

Господарсько-побутова діяльність

Розділ 4

ПРОГРАМНО - МЕТОДИЧНЕ

забезпечення варіативної складової робочого навчального плану

ДОШКІЛЬНОЇ РІЗНОВІКОВОЇ ГРУПИ «Бджілка»

Перемозького НВК на 2019 -2020 н.р.

п/п

Назва гуртка

Програмне забезпечення

Вихователь

1

Українське

дошкілля

Інтернет ресурси. Впровадження програми розвитку дітей «Українське довкілля». Авт. Чумаченко Н.І., 2017

Бизова В.М.
Акієва О.М.

2

Україна – моя

Батьківщина

Програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку (авт.-Кичита І.І.,Каплуновська О.М.,.Палець Ю.М. ; за наукового редагування Рейпольської О.Д.)

Бизова В.М.
Акієва О.М.

3

Цікаві шашки

Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт..Семизорова В.В.,

Романюк О.В., Дульська Г.П.)

Бизова В.М.
Акієва О.М.

Копія

Розділ 5

СТРУКТУРА РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ Перемозького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

на 2019/2020 навчальний рік

1.Початок навчальних занять з 02 вересня 2019 року по 29.05.2020 року.

2. Канікули:

осінні – з 29 жовтня 2019 року по 03 листопада 2019 року

зимові – з 30 грудня 2019 року по 14 січня 2020 року

весняні - 23 березня 2020 року по 29 березня 2020 року

У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-продуктивна діяльність.

3. Літній оздоровчий період з 01 червня 2020 року по 26 серпня

2020 року (план додається)

4. Тривалість занять:

старша підгрупа - 20-25хв.

середня підгрупа - 15-20 хв.

Інтегровані заняття до 35 хвилин.

Розділ 6

РЕЖИМ РОБОТИ ДОШКІЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ

Перемозького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

1. Форма власності – комунальна.

2. Робочий тиждень – п’ятиденний.

3. Тривалість робочого дня – 9 годин: обслуговуючий персонал – 7.30;

педагогічний - 8.00

3. Початок робочого дня – 08.00

4.Закінчення робочого дня – 17.00

5. Кількість груп – 1

6. Кількість дітей – 25

7.Дошкільна різновікова група «Бджілка» у 2019-2020 н.р. працює за комплексною оновленою програмою «Українське довкілля».

Обговорено та схвалено на засіданні

педагогічної ради Перемозького НВК протокол № 10 від 30.08. 2019 року

Копія

Розділ 7

РЕЖИМ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

дошкільної різновікової групи «Бджілка»

Перемозького навчально-виховного комплексу

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок»

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Прийом дітей, спостереження, рухливі ігри .

8.00- 8.30

Ранкова гімнастика.

8.30- 8.40

Підготовка до сніданку, сніданок

8.40-9.05

Дидактичні ігри, підготовка до пізнавальної діяльності

9.05- 9.15

Заняття І половини дня .

9.15-10.15

Підготовка до прогулянки. Прогулянка. Пішохідний перехід (щосереди)

10.15-12.30

Підготовка до обіду, обід

12.30-13.00

Підготовка до сну. Сон

13.00- 15.30

Поступовий підйом,

гігієнічні процедури, гімнастика пробудження

15.30-15.50

Підготовка до полуденку, полуденок

15.50-16.10

Заняття ІІ половини дня.

Прогулянка. Самостійна ігрова діяльність дітей,

індивідуальні заняття, гурткова робота,

господарсько-побутова праця, сільськогосподарська діяльність, розваги.

16.10-16.40

Повернення дітей додому, бесіди з батьками

16.40-17.00

ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання педагогічної ради школи

від 30.08.2019 №1

ПЕРЕЛІК

навчальних програм, рекомендованих МОН України для використання

у 2017 - 2018 навчальному році

1. Навчальні програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів 1 – 4 класи (із змінами) Т: вид. «Мандрівець», 2015.

2. Навчальні програми. Початкова школа. вид. Ранок, 2016.

3. Програми курсів за вибором для ЗНЗ. Варіативна складова типових навчальних планів 1 – 4 класи, упор. Л.Ф. Щербакова, 2012.

4. Програма курсів за вибором для ЗНЗ. Тернопіль. Мандрівець. 2009 Біблійна історія і християнська етика в українській культурі.

5. Програма курсу за вибором для ЗНЗ "Читаємо, розуміємо, творимо". Тернопіль: Мандрівець-2015

6. Програма науково-дослідної експериментальної роботи за темою «Формування особистості учня ЗНЗ в системі «людина-родина-світ»», науковий керівник О.В. Гайдамака.

7. Програми для ЗНЗ «Українська мова 5 -9 класи», авт. Шелехова, вид. «Освіта», 2013 (із змінами 2017р.)

8. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. «Українська мова 10 – 11 класи». Укл.Г.Т. Шелехова, К: 2011.

9. Українська мова. Програма для ЗНЗ з поглибленим вивченням української мови 8-9 класи. Укл. Караман, К: «Грамота», 2009р.

10. Українська література. Навчальні програми для ЗНЗ 5-9 класи,авт. К.В. Таранік-Ткачук, вид. «Освіта», 2013р.(із змінами 2017р.)

11. Українська література 10 – 11 класи. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ. Укл. М. Жулинський, К: 2011.(зі змінами 2016 р.)

12. Програма для ЗНЗ з поглибленим вивченням української літератури 8 – 9 класи. Укл. М.Г. Жулинський, К: «Грамота», 2009.

13. Зарубіжна література. Навчальні програми для ЗНЗ 5-9 класи, 2013р.(із змінами 2017р.)

14. Програма для ЗНЗ. Світова література 10-11 класи. Рівень стандарту.(зі змінами 2017р.)

15. Програма для ЗНЗ. Захист Вітчизни 10-11 класи. Рівень стандарту. Академічний рівень. К: «Поліграфкнига», 2010.

16. Програми для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. « Іноземні мови 10 -11 класи», К: 2017.

17. Навчальні програми для ЗНЗ і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов. « Іноземні мови. 5 – 9 класи», К: 2017.

18. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи. К: 2016.

19. Трудове навчання. Навчальні програми для ЗНЗ 5-9 класи, Упор. Сидоренко, 2012. (оновлена 2017р.)

20. Програма для ЗНЗ « Історія України. Всесвітня історія 5 – 9 класи», 2017.

21. Програма для ЗНЗ «Історія України. Всесвітня історія, 10 – 11 класи»,2016.

22. Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу ЗНЗ, авт. Т. Ремех Київ, 2016.

23. Програма для ЗНЗ «Людина і світ. Філософія. Правознавство 10 – 11 класи»,упор. Т.О. Ремех, К: 2010. (оновлена)

24. Програма для ЗНЗ «Етика 5 – 6 класи»,упор. В.В. Єфіменко, К: 2005.

25. Програма для ЗНЗ «Математика 5 – 12 класи», К: «Перун», 2005.

26. Програма для ЗНЗ «Математика» 5-9 класи,упор. М.І.Бурда, К: «Освіта», 2013.

27. Математика. Програма для ЗНЗ 10-11 класи, Київ, 2010. (зі змінами 2016р.)

28. Навчальна програма для ЗНЗ «Природознавство.» 5 клас, 2013, (із змінами 2017р.)

29. Програма для ЗНЗ «Біологія 6-9 класи», затверджена Наказом МОН України від 07.06.2017р. №804.

30. Програма для профільного навчання учнів ЗНЗ: рівень стандарту,академічний рівень, профільний рівень «Біологія 10 – 11 класи», вид. Мандрівець, 2011,(зі змінами 2016р.)

31. Програма для ЗНЗ «Основи здоров′я» 5 – 9 класи, К: «Освіта», 2013.

32. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Хімія 7 – 12 класи», авт. Величко Л.П., К: «Перун», 2005

33. Програма для учнів ЗНЗ: академічний рівень, Хімія. 10-11 класи, 2011.

34. Програма для учнів ЗНЗ: рівень стандарту, Хімія. 10-11 класи, (зі змінами 2016р.)

35. Хімія. Навчальні програми для ЗНЗ 7-9 класи, К: «Освіта», 2013(із змінами 2017р.)

36. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень «Екологія» 10-11 кл., вид. Мандрівець, 2011.

37. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів «Фізика. Астрономія. 7 – 12 кл.», К: «Перун», 2005.

38. Програми для ЗНЗ. «Фізика 10 – 11 класи» рівень стандарту, К: 2010.

39. Програма для ЗНЗ. Астрономія 11 клас: рівень стандарту, Київ, 2010.

40. Фізика 7-8 клас. Програма укладена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, затвердженою наказом МОН України №664 від 26.06.2012р.

41. Програма для ЗНЗ (рівень стандарту, академічний рівень) «Економіка 11 клас», К: 2010.

42. Програма для ЗНЗ «Мистецтво» 5 – 9 кл., авт.. Л. Масол і ін.., 2013,(зі змінами 2017р.).

43. Програма для ЗНЗ «Географія. Економіка 10 -11 класи», К: 2010.(зі змінами 2016р.)

44. Географія. Навчальна програма для учнів 6-9 класів, 2013р. (із змінами 2017р.)

45. Програма для ЗНЗ. Інформатика 10 -11 класи. К:2010.

46. Програма для ЗНЗ. Інформатика. 5 – 9 кл. упор. М. Жалдак і ін.., 2015.

47. Програма для ЗНЗ. Фізична культура 10 – 11 класи, авт. Т.Ю. Круцевич, К:2010.

48. Програма для ЗНЗ. Фізична культура 5-9 класи, авт..(оновлена 2017р.)

49. Програма для ЗНЗ.Технології 10-11 класи, 2010.

Вкладення
Кiлькiсть переглядiв: 301

Коментарi